Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok



     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

701-800

bone marrow depression csontvelődepresszió
fertility fertilitás, termékenység
imidazole imidazol
sodium nitroprusside nátrium-nitroprusszid
formation képződmény
saccharose szacharóz
attending physician kezelőorvos
Megabecquerel Megabekverel
after-treatment utókezelés
anemia, anaemia (Brit) vérszegénység
antihistamine antihisztamin
sulphonamide szulfonamid
sodium-thyroxine nátrium-tiroxin
gall epe
cholecystography kolecisztrográfia
marriage settlement agreement, prenuptial agreement házastársi vagyonjogi megállapodás
contracting parties szerződő felek
declare in agreement egybehangzóan kijelentik
separate property különvagyon
personal asset ingó vagyon
real estate ingatlan
document issued by a competent authority közokirat
private document magánokirat
notary public deed közjegyzői okirat
document, instrument, record, deed okirat
offspring leszármazó
law enforcement igazgatásrendészet
sign in approval helybenhagyólag aláír
countersigned by ellenjegyezte
competence illetékesség
floor area alapterület (lakás)
registered capital törzstőke
inheritance öröklés
yield hozam
inhabitant lakos
registrar anyakönyvvezető
Work Assignment megbízási szerződés
Service Contract megbízási szerződés
Agency Contract megbízási szerződés
Client Megbízó
Principal Megbízó
Agent Megbízott
Service Provider Megbízott
Assignee Megbízott
order of taxation adózási rend
framework contract keretszerződés
accountant, book-keeper könyvelő
appendix melléklet
extraordinary termination rendkívüli felmondás
Civil Code Polgári Törvénykönyv
word by word identical szó szerint megegyező
law infringement jogsértés
breach of contract szerződésszegés
to communicate közölni
posteriorly, subsequently utólagosan
workday munkanap
bank day banki nap
calendar day naptári nap
depreciation of money pénzromlás
counter-value, price ellenérték
VAT ÁFA
shock absorber lengéscsillapító
road holding úttartás
racing car versenyautó
FSD - Frequency Selective Damping frekvencia függő csillapítás
feeling of comfort komfort érzet
passenger car személyautó
speed száguldozik
dirty road földút
official supplier hivatalos beszállító
manageability kezelhetőség
Recipient Befogadó
Mandatory off-take KÁT (kötelező átvétel)
KÁT off-taker KÁT átvevő
balance circle manager mérlegkör-felelős
balance circle mérlegkör
balance group mérlegkör
transmission system operator átviteli rendszerirányító
timetable menetrend
balancing the balance circle mérlegkör kiegyenlítés
compensation energy szabályozási energia
seller értékesítő
embedment ágyazat
bidding phase ajánlati időszak
pit cover plates akna fedlapok
pit covering blocks akna fedlapok
pit akna
shape accuracy alakhűség
core data alapadat
core point alappont
base body alaptest
core body alaptest
base block alaptest
shims alátétlemezek
underlay layer alátétréteg
substructure alépítmény
sleepers aljak
bottoms aljak
substructure improving machine chain incorporation alépítményjavító gépláncos beépítés
sleeper distribution aljkiosztás

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 





 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal