Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

801-900

setting device állítókészülék
setting centres állítóközpontok
station head állomás fej
distorted phase plans of the station állomás torzított fázistervei
station head állomásfej
turnout replacement of the station heads állomásfejek kitérőcseréi
section between stations állomásköz
underground crossing aluljáró
redactor áramváltó
trench árok
trench arrangement árokrendezés
neutralisation site ártalmatlanító hely
lot árutétel
handing over-acceptance átadás-átvétel
culvert áteresztő
cross-tensioning devices átfeszítések
drilling through átfúrás
running through period átfutási idő
rework átgyúr
traversibility átjárhatóság
reforged átkovácsolt
cross connection átkötés
transitional sleepers átmeneti alj
transitional rails átmeneti sínek
transitional rail átmenetsín
running through main tracks átmenő fővágányok
pressing through átsajtolás
push over flange áttolókarmantyú
production cost bekerülési költség
connecting tooth bekötőfog
connecting profile bekötőidom
lining bélelés
rutting bemaródás
ingoing supply betáplálás
concrete plates betonlapok
concrete blocks betonlapok
concrete heads betonfej
filling in betömedékelés
tumbler billenős
safety strip biztonsági sáv
interlocking equipment biztosítóberendezés
security units biztosítók
removal, dismounting bontás, lebontás
bush removal bozótírtás
pavement construction burkolatépítés
covering construction burkolatépítés
covered trenches burkolt árok
bus turn buszforduló
precipitation water csapadékvíz
tentacle cables csápkábelek
tail-track csonkavágány
pipe-skirt csőszoknya
point-rail csúcssín
scaffolding dúcolás
scaffolding állványozás
stamping döngölés
straightness measuring meter egyenességmérő
drop shocking ejtveütő
absorbing elnyelő
front head előfej
cost estimated előirányzat
pre-signs előjelzők
orderer elrendelő
drifting elsodrás
drifting border elsodrási határ
energy breaking energiatörő
building építés
construction építés
Large Cutting of Érd Érdi nagybevágás
wire resistance érellenállás
power transmission erőátviteli
high current erősáramú
strong electricity erősáramú
extruding welding extruderes hegesztés
covering fedezését
cover block fedlap
cover block frame fedlapkeret
concrete cover block culvert fedlapos beton áteresz
seating level fekszint
superstructure felépítmény
seating place felfekvési hely
is given up felhagyásra kerül
half cross beam félkeresztgerenda
fastenings felkötés
with plates fellemezelt állapotban
overhead line felsővezeték
under surface waters felszín alatti vizek
receiving building felvételi épület
upgoing lines felvezetések
building premise felvonulási telep
construction premise felvonulási telep
temporary building area felvonulási terület
upkeeper fenntartó
light regulated barrier fénysorompó
parking position férőhely
painting festés és mázolás
voltage freeing feszültségmentesítés
monitoring guards figyelőőrök
strongly resist  fokozottan ellenáll
flow-bottom folyásfenék

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal