Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

1401-1500

address foglalkozik vmivel
adequacy megfelelés
adjustment igazítás
administration (system)  rendszerfelügyelet 
adoption alkalmazása vminek
advantage előny
adverse opinion elutasító vélemény
advisable  ajánlatos
agile tevékeny
alert riasztás
align illeszt
amendment kiegészítés
application layer  alkalmazási réteg
application alkalmazás
appraise minősít
approach megközelítés
appropriateness helyénvalóság
approval jóvahagyás
approve jóváhagy
arithmetic számszaki
assess felmér
assessment felmérés
Asset  vagyonelem
Assign (task) kijelöl
assurance bizonyosság nyújtás
assurance, to provide reasonable assurance ésszerű bizonyosságot nyújt
assurance process  bizonyosság nyújtás folyamata
assurance professional bizonyosság nyújtást végző szakember
assurance services megerősítő felülvizsgálati szolgáltatások
assure szavatol
attestation hitelesítés (könyvvizsgálat)
attribute jellemző
audit  auditálni
audit committee (IT) Audit bizottság
audit function  ellenőrzési szervezeti egység
Audit trail ellenőrzési nyomvonal
Auditor (IT) Információrendszer ellenőr 
authentication  hitelesítés
authority hatáskör
authorization  jogosultságok engedélyezése
avail előny
availability rendelkezésre állás
aware tisztában lenni vm-vel
awareness tudatosság
Back Door  Hátsó ajtót nyitó program
background check biztonsági átvilágítás
backlog hátralék
back-up mentés
Back-up site  tartalék telephely
Balanced Scorecard  Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám rendszer
Bandwidth  sávszélesség 
base line viszonyítási alap
benchmark összehasonlításkor használt mérték
benchmarking összehasonlító értékelés
best practices bevált gyakorlatok
body testület
booklet ismertető füzet
breach szabálysértés
briefing tájékoztató
Budget  Éves pénzügyi terv
Budgets pénzügyi terv fejezetei
build kivitelez
business üzleti
Business case megtérülés vizsgálat
business continuity management  működés folyamatosság menedzsment
Business continuity plan  működés folyamatossági terv
business culture  szervezeti kultúra 
business entity vállalat
business initiative üzleti javaslat
Business process owner  üzleti folyamat felelőse
business process re-engineering üzleti folyamatok újra szervezése
business sponsors üzleti finanszírozó
business unit  szervezeti egység 
CAATS (Computer assissted audit techniques) számítógéppel támogatott ellenőrzési eszközök
capability képesség
capacity management  kapacitásgazdálkodás 
careful körültekintő
certificate tanúsítvány
certified szakképesítéssel rendelkező
Champion szorgalmaz
Change control procedure Változtatás engedélyezési eljárás
change management  változáskezelés 
Change request  változtatási kérelem 
charging (service fees) felszámítás
checklist ellenörző lista
chief architect fő architektúra tervező
CISA okleveles információ-rendszer ellenőr, CISA
classification osztályozás
clear egyértelmű
clearance biztonsági ellenőrzés
CMM, Capability Maturity Model for Software  szoftverrendszer fejlesztési képesség érettségi modellje 
COBIT Az Információhoz és kapcsolódó technológiához tartozó kontroll célkitűzések, COBIT
code of conduct  etikai szabályok 
collating összeolvasás
commission hivatalosan megbíz
Communication  tájékoztatás
compensate kárpótol
compensating control helyettesítő kontroll
Competency  szakértelem
Compliance megfelelőség (szabványoknál), szabályosság (könyvitelben)

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal