Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

1701-1800

hacking számitógépes betörés
Health and Safety Authority Munkavédelmi Felügyelőség
help-desk (informatikai) ügyfélszolgálat
hence ennélfogva
high-level approach magasszintű megközelítés
highlight kihangsúlyoz
Housekeeping karbantartás
How to Use Használati útmutató
human resources management plan Humán erőforrás gazdálkodási terv 
identify azonosít
Identity Management Személy azonosítás kezelése
illustrate szemléltet
Image systems  Képfeldolgozó rendszerek
impact hatás
impacts hatások, következmények
imperatives alapkövetelmény
Implementation  megvalósítás
Implementation Tool Set  Implementációs eszköztár
Implementing  megvalósítás 
impractical  (gyakorlatban) használhatatlan 
Improvement  továbbfejlesztés
Inception (of project)  Projekt indítása
incident  rendkívüli esemény 
incompatible összeegyeztethetetlen
Inconsistency of data  ellentmondásos adatok
incorporate figyelembe vesz (pl. döntések során szempontot)
incremental measurement scale  Fokozatosan növekedő mérési skála 
independent assurance független értékelés, független megerősítés
indicator mutató(szám)
industry leaders iparági vezető szakemberek / vállalatok
information architecture információ-architektúra
information asset információvagyon
information control environment  Információ-kontroll környezet
Information criteria információ-kritériumok
Information management  információmenedzsment
Information model  Információmodell 
Information security  információbiztonság 
information system  információrendszer 
information system access  információrendszerek hozzáférés jogosultságai
information system security  információrendszer biztonsága 
information systems planning  Információrendszerek tervezése
inherent IT risks eredendő kockázat
initial kezdeti
initiative kezdeményezés
innovator vezető (stratégia), technológiailag élenjáró
input bemenet(ek)
Inquiry / enquiry tájékozódás (ha nem bűncselekményről van szó), kivizsgálás.
institute intézményesít
insurance codes  Biztosítási szabályok
insurance policy Biztosítási kötvény
integral szerves
Integration testing  integrációs tesztelés
integrity sértetlenség,
intellectual property szellemi tulajdon
Interaction  kölcsönhatás 
interface interfész
Internal (BSC) Működési folyamatok Nézőpont (balanced scorecard)
Internal audit belső ellenőrzés
internal control environment belső kontroll környezet
internal control (system) belső irányítási és ellenőrzési rendszer
internal control review belső kontroll felülvizsgálata
Internal controls  belső kontrollok
International Standard Guidelines  Nemzetközi szabványok útmutatói
interoperability együttműködési képesség
Inventory (of configuration elements) (konfigurációs elemek) leltára
investment management Informatikai beruházások kezelése
irrelevant lényegtelen
IS Audit  Információrendszer audit
issue ügy
IT informatika
IT Assurance bizonyosság nyújtása az informatikáról
IT Control Diagnostic  Az informatikai kontrollok felmérése 
IT-enabled investment az informatikával támogatott beruházások
IT governance Informatikai irányítás
IT initiative informatikai (funkció) javaslat(a)
IT management informatikai vezetés
IT operative plan informatikai üzemeltetési terv
IT organisational standards  Informatikai részleg szervezeti működési szabályzata 
IT production  Informatikai szolgáltatás (nyújtása) 
IT project plan informatikai projekt terv
IT Quality Plan  informatikai minőségügyi terv
IT strategic plan stratégiai terv
IT tactical plan(s), informatikai taktikai terv 
IT value management informatikai érték menedzsment
Job (operations)  Kötegelt adatfeldolgozási folyamat (Üzemeltetés) 
Job Scheduling A gépi műveletek ütemezése
judgements (on quality) véleményt alkot; értékel
Key Goal Indicator kulcsfontosságú célmutató (KCM)
key individual  kulcsember 
Key Performance Indicator kulcsfontosságú teljesítménymutató (KTM)
Knowledge management  tudásmenedzsment 
Knowledge-based system ismeretalapú rendszer
lead times  átfutási idő
leading edge élenjáró, versenyelőny
lead or lag vezető, vagy követő
Learning / Innovation (BSC) Tanulási és fejlődési Nézőpont
least access as required minimálisan szükséges hozzáférés (szükségesnél nem több)
least needed a szükséges legalacsonyabb (jogosultság)
Legal entity  Jogi személy(iségű társaság)
leverage hasznosít

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal