Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

1801-1900

Liabilities  kötelezettségek
life cycle methodology  (Rendszerfejlesztési) életciklus módszertan 
limited korlátozott
limited number of performance indicators korlátozott számú teljesítménymutató
Limited tools  Korlátozott (pl. számú / funkcionalitású) eszköz 
local building codes  Helyi építési szabályzat / szabályok 
locations of wiring used  kábelek elhelyezése (kábelszekrények, kábelrendezők, csatlakozó aljzatok, stb)
low-profile Kevés figyelmet kap
low-profile site Az informatikai telephelyre vonatkozó információk elrejtése
Maintain karban tart
major project  Jelentősebb projekt 
malicious kártékony (szoftver), ártó (szándék)
Manage quality Minőség irányítása
managed irányított
Management  (vállalat) vezetése
Management Awareness Diagnostic  A vezetői tájékozottság felmérése 
Management buy-in szakmai befektetés (a vállalatba)
management processes irányítási folyamatok
Management reporting  Vezetőknek szóló jelentések 
management tools (Rendszer)menedzsment eszközök
map leképez
mass storage media  nagy kapacitású (elektronikus) adathordozók 
Master file  törzsadatállomány
material lényeges
Measure mérce, megmérni
measurement-driven mérték-alapú
measures intézkedések
media  adathordozók 
meeting értekezlet
meet one's objective célkitűzést elér
media  adathordozók 
methodology  módszertan 
metrics metrika
Migration strategy Migrációs stratégia (adat, adatállományok, stb.),  áttérés stratégiája (technológia)
minutes jegyzőkönyv
misuse visszaélés
mitigation (hatás) enyhítése, (kockázat) csökkentése
Monitor figyelemmel kísér
Monitoring figyelemmel kísérés
moral  erkölcs 
morale munkahelyi légkör
need to know basis „a szükséges ismeret mértéke” alapján
Network layer  Hálózati réteg (OSI protokoll, TCP / IP) 
non-compliance nem-megfelelőség
non-disclosure agreement titoktartási nyilatkozat
non-fiduciary  hűtlen (kezelés)
non-opinion függő záradék
Non-Repudiation  letagadhatatlanság 
Obtaining  Adatgyűjtés 
occur felmerül (probléma)
officer igazgató (pl CEO - ügyvezető igazgató)
Off-line Kapcsolat nélküli módban
Off-site storage  Külső (adat)tárolási telephely / helyszín
omission mulasztás
on a least-access-needed basis a szükséges legalacsonyabb hozzáférési jog elve alapján
on-going folyamatos
on-the-job training munka közbeni képzés
operating system  operációs rendszer 
operational  üzemelő
operational management (IT) működtetés irányítása, (informatika) napi működésért felelős vezetés, cégvezetés
operational performance groups  üzemeltetési teljesítményéért felelős csoportok
operational plans  működési tervek
operations üzemeltetés
operations personnel üzemeltetési személyzet
optimised optimalizált
organizational learning  Szervezeti tanulás 
output kimenet, termékek
outsourcing  kiszervezés
Outsourcing Contracts  Szolgáltatás kiszervezési szerződés 
outstanding függőben
oversee felügyel
owners of the business processes.  szervezeti folyamat felelősei
Ownership (Facility management)  tulajdonlás, tulajdonjog
packaging (software) szoftver csomag kialakítása
participative reviews. Közösen végzett felülvizsgálat
patch szoftverjavítás, javítócsomag
Pattern mintázat, minta
peer társszervezet, egyenrangó partner
penetration test behatolás próba
Performance  Teljesítmény 
Performance management  Teljesítménymenedzsment
Performance needs  Teljesítmény igények 
Performance requirements  elvárt teljesítmény
periodic reporting  Rendszeres / időszakos jelentések 
Personnel safety  Munkavédelem (személyek, személyzet) 
pertinent vonatkozó
phase fázis
physical control fizikai kontroll
physical layout  fizikai elrendezés
piecemeal (applications)  szigetszerű (alkalmazások) 
plan tervkészítés (idő dimenzióban)
plan, build, run, monitor tervez, kivitelez, működtet, figyelemmel kísér,
Policy  irányelv
policy statement irányelv norma, irányelv célkitűzéseinek megfogalmazása
portfolio management portfólió menedzsment
positive assurance megerősítő értékelés, bizonyosság
positive control framework  Pozitív visszacsatolási keretrendszer 
post implementation review A megvalósítást követő felülvizsgálat 
(basic) postulates (alapvető) feltételezések
practical  gyakorlatban használható 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal