Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

1901-2000

practices eljárások
pragmatic gyakorlatias
preventive maintenance  megelőző karbantartás 
Privacy (laws, regulation)  A személyes adatok védelmére vonatkozó (törvények és jogszabályok)
privacy loss magánélet elvesztése
privacy protections  Személyes adatok védelme 
Private information személyes jellegű adatok
privilege (kiemelt) jogosultság
Pro-active kezdeményező jellegű
probability proportional to size a volumennel arányos valószínűség
procedure eljárásrend
process folyamat
process-oriented folyamat-központú
Process owner  folyamat felelős
process ownership  folyamat felelősség
Production  üzemeltetés, éles üzem
production environment  éles környezet 
Productive time  Munkaidő ( a termelés ideje) 
Profile  Leírás, profil
Programme management Programmenedzsment (projektek összessége)
Project boundary  Projekt határa (szervezeti egységek, folymatok értelmében megvont határ az adott projektre)
Project inception  Projektindítás
project master plan  projekt felsőszintű terve 
Project Owners/Sponsors  Projekt felelősök / finanszírozók
Project Quality Manager/Coordinator  Projekt minőségügyi menedzser / koordinátor 
Project scope projekt terjedelme (a kijelölt , leszállítandó, előállítandó termékekből áll)
Project Team Leader  Projekt munkacsoport vezetője
promulgation (of standards) (szabványok alkalmazásának) bevezetése
proper helyes,megfelelő, alkalmas
Protect asset  Vagyon védelme 
prove kimutat
provide nyújt, 
provisions szerződéses feltételek
prudent  körültekintő 
Public nyilvános
public enterprise Közszolgálati feladatokat ellátó szervezet
push (technology) Információ kézhez juttatása
put in place üzemeltet (keretrendszert)
quantitative kvantitatív
qualitative kvalitatív
Quality  minőségügy
Quality Assurance Coordinator  Minőségbiztosítási koordinátor 
Quality Assurance Review  Minőségbiztosítási felülvizsgálat
quality control minőség ellenőrzés
quality improvement Minőségjavítás
Quality Management  Minőségirányítás(i szervezet)
Quality manager  Minőségügyi vezető
Quality plan  Minőségügyi terv 
quality practices minőségügyi eljárások
quality procedure minőségügyi módszerek
Quality Review  minőségi szemle 
query kérés (ügyfél)
RACI tevékenység-felelős hozzárendelési mátrix
reaction reakció
reactionary  (valamire) reagáló
reactive (utólagosan) reagáló
reactive development  tűzoltás jellegű fejlesztés 
reality check megalapozottság vizsgálata
Realizing benefits  előnyök megvalósítása
reasonable ésszerű
Recommendation (solutions)  ajánlás
recovery site manager  a tartalék telephely vezetője
recruit toboroz
recuperate helyrehoz
refinement finomítás
refreshing frissítés
regulatory Szabályozási
regulatory authority szabályozó hatóság 
regulatory obligations  jogszabályi kötelezettségek
release kibocsátás (szoftver, verzio, alkalmazási rendszer stb.)
reliability megbízhatóság
remedial helyreállító
remote monitoring capabilities  Távoli figyelemmel kisérési képességek
repository tár
Request for Proposal ajánlattételi felhívás
request for change Változtatási kérelem
requirement analysis  Követelmény elemzés 
requirement definition  Követelmény meghatározás 
requirement specification  Követelmény specifikáció 
residual risk maradványkockázat
resilience  alkalmazkodási képesség
respond reagál
Response time  Válaszidő
responsiveness rugalmas reagálás
responsibility felelősségi kör, kötelezettség
resumption planning (üzleti) tevékenység helyreállítására / folytatására vonatkozó tervezés
retrieve visszanyer
revenue árbevétel
Review felülvizsgálat, szemle (projektirányításban és fejlesztésben )
risk analysis kockázatelemzés
risk appetite kockázat vállalási hajlandóság, étvágy
risk assessment kockázatfelmérés
risk avoidance kockázatelkerülés
risk evaluation kockázatértékelés
risk identification kockázatazonosítás
risk limits  Kockázati határértékek 
Risk management  kockázatkezelés 
risk reduction kockázatcsökkentés
risk remedial kockázat kiköszöbölés
risk response kockázatra reagáló 

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal