Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

2001-2100

risk scenarios  Kockázattal kapcsolatos forgatókönyvek 
risk tolerance  Kockázattűrő képesség 
risk tolerant kockázattűrő
roadmap  megvalósítási terv
Road-tested  kipróbált
robust stabilan működő (rendszer)
roll-back visszaállítás
Roll-out phases teljeskörű bevezetés fázisai
root-cause analysis A problémák gyökerét feltáró elemzés (azaz az oksági fán végig mennek)
Rudimentary kidolgozatlan
Run-to-run  adatfeldolgozás különböző szakaszai között 
safe  biztonságos
safeguard óvintézkedés
labour safety  munkavédelem 
scalable skálázható
schedule  ütemterv 
scale skála
Scorecard mutatószám rendszer
seamless zökkenőmentes, gördülékeny
security biztonság
security administration  (informatikai) biztonsági adminisztráció
security baselines  biztonsági minimumok (követelmények, előírások) 
Security certification  folyamat: biztonsági tanúsítás; eredmény: biztonsági tanúsítvány;  személyre vonatkoztatottan: biztonsági igazolás
security excercises biztonsági gyakorlatok
Security guard  biztonsági őr 
Security policy statements  Biztonsági szabályzat 
security practices biztonsági eljárások
Security rules  biztonsági szabályok 
Segregation (of duty)  A feladatkörök elkülönítése
Sensitive information, data bizalmas (információ, adat)
sensitive output bizalmas kimeneti adatok
Sensitive position (within an organisation)  Bizalmi munkakör 
Sensitivity assessment  rendszerbiztonsági kockázat felmérés
sequential label folyamatos számozású azonosító címke
serious jelentős (veszteség)
service agreement / contract szolgáltatási szerződés
service level agreements  szolgáltatási szint megállapodás (SzSzM)
service level manager  szolgáltatási szint felelős 
service offerings szolgáltatás kínálat
set meghatároz
settlement peren kívüli egyezség
shared functions and resources  megosztott funkciók és erőforrások
sign-off,  jóváhagyás (aláírással hitelesítve), igazolás (pl. teljesítési jegyzőkönyv)
single point of failure egyetlen forrásra visszavezethető hibalehetőség
Six-scale descriptor A követelmények / feltételek leírása (az érettségi modell fokozatainak) 
skill  szakértelem 
social engineering személyek félrevezetésén alapuló technika
software coding program kód írása
software distribution  szoftver terítés 
software engineering szoftvertervezés
software enginneer szoftvertervező mérnök
Software Release (új) szoftver (változat) kiadása
sophisticated kidolgozott
Sound megalapozott
sourcing strategy forrásbiztosítási stratégia
Specification Specifikáció
Specify pontosan meghatároz, specifikál
spoofed email manipulált elektronikus levél
stage szakasz (pl. projekt)
stakeholders érdekelt felek
standard szabvány (műszaki, informatikai értelemben)
statement megállapítás, állásfoglalás
State-of-the-art legkorszerűbb
Status report helyzetjelentés
statutory safeguards törvényben meghatározott biztosítékok
storage adattároló
strategic alignment stratégia illesztése
strategic options  stratégiai fontosságú alternatívák
strategic plan stratégiai terv
striking a balance áthidaló megoldás / egyensúly megtalálása
substantive testing  részletes vizsgálat
Succession plans  Munkaerő felvétel tervezés
Supervision felügyelet
supplier szállító
Support (of product)  termékkövetés 
support services  A felhasználókat segítő szolgáltatás ( az informatikai ügyfélszolgálattal kapcsoaltban!) 
sustain alátámaszt
sustainable életképes (megoldás), fenntartható (fejlődés)
symptom  Jelenség (informatikában!) 
systematically módszeresen
system Administration  rendszeradminisztráció
System implementation Rendszer megvalósítás
System management  rendszerfelügyelet 
take sth <->on felvállal valamit
tamper módosítás(engedély nélkül)
task force eseti munkacsoport
technological developments  műszaki fejlesztések
technology planning a technológia tervezése
technology research  A technológia fejlődés figyelemmel kisérése
tend irányul valamire
track nyomon követ
treshold küszöbérték
third-party  Külső fél (szállító, szolgáltató) [az informatikai és a többi szervezeto egységtől különböző] 
threat fenyegetés
threshold modell Lépcsős modell
throughput tranzakció feldolgozási képesség
timelines of development effort  a fejlesztési mérföldkövek időbeosztása
token biztonsági hardver eszköz (intelligens kártya, USB, stb.)
Total cost of ownership  a tulajdonlással járó összes költség
trade-off kompromisszum

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal