Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

3001-3100

fall apart szétesik
dozen tucat
doze elszunnyad
adopt örökbe fogad
risk kockáztat
good looking jóképű
of course természetesen
research kutatás
audience hallgatóság
you are at risk veszélyben van
agreement megállapodás
can I have a quick word with you? beszélhetnénk röviden?
heated fűtött
there is not much point in it nincs sok értelme
chair a meeting ülés elnöki tisztét betölteni
lung tüdő
blood sample vérminta
rare ritka
stress stressz
clean up kitakarít
urban városi
prove to be very expensive sokba kerülhet
change one's mind megváltoztatja véleményét
united front egységes front
competence kompetencia
apologies accepted bocsánatkérés elfogadva
grateful hálás
lovely szeretetre méltő, bájos, aranyos
get on and do it fogj hozzá és tedd meg
passing interest múló érdeklődés
landscape táj, tájkép
good time jó időtöltés
have a good time érezd magad jól
fine bírság
penalty kötbér
come on rajta
pressure is coming down a nyomás csökken
I can manage it elbírok vele
potable water ívóvíz
drinkable water ívóvíz
have time together időt együtt tölteni
try harder próbálkozz nagyobb erőbedobással
confidential bizalmas
negligence hanyagság
examination vizsgálat
test teszt
check ellenőrzés
inspection ellenőrzés
supervision felülvizsgálat
review felülvizsgálat, átnéz, felülvizsgál
control ellenőrzés, vezérlés
audit auditálás
poor szegény
crash ütközés
accident baleset
worst legrosszabb
nurse nővér, ápoló
worry aggódik
remind emlékeztet
trouble baj
troubleshooting hibahárítás
verification ellenőrzés
validate validál, érvényesít
punch kilyukaszt
pain relief fájdalomcsillapítás
he is on pain relief fájdalomcsillapítót kapott
conquer your fear győzd le félelmed
strange idegen, furcsa
cover up operation fedő művelet
satisfy kielégít
satisfied elégedett
something else valami más
matter of time idő kérdése
I think úgy vélem
take me home vigyél haza
bone csont
disclose feltár
charge vád, díj, felszámít
hobby hobbi
feeble gyenge, beteges
king király
queen királynő
crown korona
clue nyomavezető jel
hazard veszély
secret titok
What is going on here? Mi történik itt?
kind kedves
brave bátor
treasure kincs
fortune szerencse, vagyon
í hadsereg
password jelszó
guard őr
sheriff főispán (GB)
clever okos
starl csillag
circle kör
hang on egy pillanat
nose orr

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal