>

Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

8701-8800

sludge digestion iszaprothasztás
disinfection fertőtlenítés
chlorination klórozás
precipitation lecsapatás
point of view szemszőgéből
intentional szándékos
logical sequence logikai sorren
concept fogalom, koncepció
lathe  eszterga
unpredictable megjósolhatatlan
predictable megjósolható, előre jelezhető
undertain bizonytalan
formulate megfogalmaz
course of action tevékenységsor
livelihood megélhetés, kenyérkereset
pursuit törekvés, valaminek a keresése
charter szabadlomlevél, oklevél
nutrition táplálkozás
journeyman szakmunkás, iparossegéd
subtle árnyalatnyi
necessity szükséglet, szükségszerűség
so-called úgynevezett
soft skill kiegészítő jártasságok, 
overleaf túloldalon, következő oldalon
awardee kitüntetett, felhatalmazott, nyertes
rescind érvénytelenít, visszavon
centrepiece központi elem
adticulate világosan megfogalmazni
automotive industry autóipar
netiquette hálózati etika, netikett
social network közösségi háló
orthography helyesírás
interpersonal skills személyes kommunikációs képesség
air compressor légkompresszor
dexterity kézügyesség
overt nyilvánvaló
covert rejtett
handout kiosztott anyagr
time bound időben korlátozott, időben kötött
taxonomy taxonómia, osztályozás
contemporary kortársbeli
affective érzelmi, affektív
psycho-motor pszichomotorikus
physical education testnevelés
comprehension felfogóképesség, megértés
characterizing jelleg leírása, karaterizálás
imitation imitálás, utánzás
manipulation manipulálás, kézi művelet
articulation artikuláció, megfogalmazás, összeillesztés
naturalization készséggé válás
aptitude rátermettség
legibility érthetőség
entreprenurship vállalkozói szellem
actor közreműködő, eljáró fél, felperes
on-the-job training munka közbeni képzés
off-the-job training munkán kívüli képzés
action verb cselekvő ige
enumerate felsorol
recollect  újból összegyűjt, felidéz
recount részletesen elmond
relate elmesél
reproduce sokszorosít, újból előállít,szaporít
tablulate lajstromoz, táblázatos formába szed
differentiate megkülönböztet
distinguish különbséget tesz
infer következtet
locate elhelyez, a helyét beazonosítja
paraphrase körülír
restate újból kifejt
internalise magáévá tenni
per se mint olyan
marketer marketing szakember
TBD, to be discussed megbeszélendő
job seeker munkakereső
seek keres, keresgél
seek fame hírnévre törekszik
ICT, Information and Communication Technology IKT, információs és kommunikációs technológia
plentiful bőséges, kiadós
VET, Vocational Education and Training szakoktatás és szakképzés
observatory obszervatórium, csillagvizsgáló, megfigyelőközpont
institution intézmény, intézet, létesítmény
devise kigondol, megtervez
originate származik
originate származtat, felvet
cue tanács, 
disposition beállítottság
emotional érzelmi
trial and error method iterációs módszer, próba szerencse
choreograph koreográfiát készít
dismantle leszerel, részekre bont
dissect felboncol
grind bifláz
mend megjavít, rendbehoz
pantomime pantomim, némajáték
attestation tanúsítás
linkages kapcsolat, kapcsolódás
completeness teljesség
resubmit újból bead, újból benyújt
educational objective oktatási célkitűzés
job applicant munkára jelentkező

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal