Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

8901-9000

postulate  állít, követel
portray lefest, szavakkal leír
intracompany vállalaton belül
intercompany vállalatok közötti
showcase kiállít (termékeket)
showcase vitrin
cold chain hideg lánc (romlandó áruk szállítására)
Committee for the Victims of Nazi Persecution  Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága
Nazi náci, fasiszta
persecution üldözés, zaklatás
persecute üldöz
antifascist antifasiszta
fascism fasizmus
fascist fasiszta
resistant fighter ellenálló harcos
ghetto gettó, zsidónegyed
release szabadlábra helyez (foglyot)
he was released szabadult, szabadon bocsátották (pl. börtönből), mentesült (valamilyen kötelezettség alól)
siciliana, siciliano, sicilienne siciliano, siciliana (gyöngéd, behízelgő pasztorálszerű dallamosságú zenemű)
panel discussion panelbeszélgetés
long lasting sokáig tartó
lasting tartós
comet üstökös
Carpathian Basin, Pannonian Basin Kárpát-medence
snapshot pillanatkép, pillanatfelvétel
recessive environment recessziós környezet
promise kecsegtet
company case studies vállalati esettanulmányok
break out kitörés (járvány kitörés, vagy valamilyen kitörés valamilyen helyzetből)
HVCA, Hungarian Private Equity and Venture Capital Association Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
venture capital kockázati tőke
joint venture közös vállalkozás, vegyesvállalat
professionalism szakmaiság, professzionalizmus, profizmus
Silicon Valley Szilícium-völgy
prolonged hosszan tartó
thought provoking ötletébresztő
brainstorming ötletbörze, brainstorming
thought provoking debate ötletébresztő vita
Budapest Stock Exchange Bét, Budapesti Értéktőzsde
emergence from the economic crisis gazdasági válságból történő kilábalás
presentation előadás, bemutatás
lecture előadás
focal gyújtóponti
focal point gyújtópont
sidewalk café, pavement café teraszos étterem
common share, common stock, ordinary share, ordinary stock törzsrészvény
Budapest Metropolitan Court fővárosi bíróság (Magyarországon)
dematerialized share dematerializált részvény (elektronikus úton létező)
DEMAT, dematerialize dematerializál (elektronkussá tesz)
Hungarian Financial Supervisory Authority PSZÁF,Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Company Act (Act on Business Association) (Hungary) Gt, gazdasági társaságokról szóló törvény
custom made rendelésre készült, mértékre szabott
ingenious szellemes, ötletes
grafic design grafikai terv, grafikai dizájn
polycarbonate polikarbonát
dope sprayed dukkózott
dope súrú folyadékl
to dope sűrű folyadékkal beken
gilted aranyozott
claret bordó
strip csík, sáv
stripe csíkozás
Plexigllas (trademark) plexi, plexiüveg, Plexiglas (védjegy)
tableau tabló
cope with megbirkozni valamilyen feladattal, megbirkozni valamilyen helyzettel
policeman rendőr
traffic policeman közlekedési rendőr
trainee tanítvány
colleague kolléga
riddle találós kérdés, rejtvény
decision making döntéshozatal
bookstore könyvesbolt
convincing meggyőző
convincing speaker meggyőző szónok
speaker szónok
speaker (device) hangszóró
communicator kommunikátor, kommunikáló személy
listener hallgató (valamit)
body language testbeszéd
eye contact szemkapcsolat, szemkontaktus
self-managed önirányító, saját magát menedzselő
constructive criticism konstruktív kritika
prioritise fontossági sorrendbe állít
digital digitális
analogue analóg
draw conclusions következtetéseket levonni
raw material nyersanyag
analytic analitikus, elemző
defend megvéd
usefulness hasznosság
justify megindokol
understandable érthető
professional szakember
empathy empátia
containment kordában tart, fékentart
constraint korlátozás
mitigate enyhít
more specifically konkrétabban
positively pozitívan
mutual trust kölcsönös bizalom

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal