Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

10,1001-11,100

manfully férfiassan, derekasan
fate tragedy, tragedy of fate sorstragédia
tragedy sorstragédia
wail jajgatás, jajveszékelés
moan nyögdécselés, jajgatás
moanful sirató, siránkozó
mourner gyászoló
mournful gyászos, siralmas
Ars Poetica Ars Poética, költészettan, költészeti hitvallás
degradation  megalázás
aggrievance sértés
evil baljós
reincarnation reinkarnáció
Reseller Framework Contract Viszonteladói keretszerződés
INCOTERMS,, International Commercial Terms A Kereskedelmi Feltételek Nemzetközi Szabályai
ICC, International Chamber of Commerce Nemzetközi Kereskedelmi Kamara
discount (for early payment) skontó
registered mail ajánlott levél
return receipt, registered mail tértivevényes ajánlott levél
compensation fee térítési díj, kártérítési díj
usage fee használati díj, térítési díj
commercial invoice kereskedelmi számla
deadline, closing day határnap, határidő (összevissza használják a két fogalmat - a KET szerint a határidő egy időtartam, a határnap pedig egy időpont)
deadliness halálos
charge an account megterhel egy számlát
debit an account megterhel egy számlát
non working day munkaszüneti nap (magyar menetrendekben vasárnap és a hivatalos munkaszüneti napok, szombat nem tartozik ide, a szombatot szabadnapnak hívják)
Saturday szabadnap (menetrendben)
offset beszámít (valamilyen ellenirányú számlába)
itemised commercial invoice tételes kereskedelmi számla
warranty slip jótállási jegy
warranty certificate jótálllási jegy
individual order egyedi megrendelés
specific order egyedi megrendelés
international best practice nemzetközi legjobb gyakorlat
integral part of the contract a szerződés elidegeníthetetlen része
Confidentiality Statement Titoktartási nyilatkozat
waste management hulladékgazdálkodás
RoHS, 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 2002/95/EK az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
REACH, 1907/2006/EC on the Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 1907/2006/EK a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
irodatechnikai termék office technical product
irodatechnikai berendezés office equipment
Environment Protection Product Fee, Product Fee (Hungary) környezetvédelmi termékdíj, termékdíj (Mo)
contact person (contact keeper) kapcsolattartó, kapcsolattartó személy
informant bejelentő, nyilatkozattevő
issuer of the statement nyilatkozattevő, nyilatkozat kibocsátója
declarant nyilatkozattevő
whole-hearted support teljes szívből történő támogatás
public function közfunkció, közfeladat
person in charge of public function

köztisztviselő, közfunkció ellátásáért felelős személy

official tisztviselő
officer tisztségviselő
public organisation közszervezet
UNO, United Nations Organisation ENSZ, Egyesült Nemzetek Szervezet
emerging markets feljövőben levő piacok 
single authorisation egységes engedélyek
integrated authorisation összevont engedély
outward processing passzív feldolgozás
inward processing aktív feldolgozás
application procedure kérelmezési eljárás
recapitulative nature összegző jellegű
supplementary declaration  kiegészítő árunyilatkozat
notification waiver értesítés alóli felmentés
release of goods áruk kiadása
sensitive goods  érzékeny áruk
pre-departure declaration indulás előtti árunyilatkozat
customs declaration vámáru-nyilatkozat
taxable value adóköteles érték
timber mining rablógazdálkodáson alapuló fakitermelés
logging fakitermelés
floodplain ártér
lucern lucerna
fodder crops takarmánynövény
fodder plants takarmánynövény
beet  cukorrépa
hemp kender
flax len
boon  fas szár,, pozdorja (lené, kenderé)
pelletizing pelletálás
prefatory bevezető, előszó
patina patina
patinated patinás
historic patinás (átvitt értelemben)
renowned ismert
European Investment Bank Európai Beruházási Bank (Európai Befektetési Bank)
rule of thumb gyakorlati szabály, tapasztalaton alapuló szabály
personal loan személyes kölcsön
expressed on annual level évesített
genuine eredeti, valódi
jeweller ékszerész
appraiser becsüs
resolve szavazással eldönt, elhatároz, eldönt
pretender színlelő, tettető
supplementarily kiegészítőleg
St. Valentine's Day Bálint Nap (február 14.)
certificate of deposit betéti jegy
redeem visszavált
buddy  pajtás, haver
acquaintance ismerős
forced down price nyomott ár

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal