Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

11,901-12,000

gully hegyi patak, kis vizmosás
declaratory deklaráló, magyarázó, értelmező
greedy mohó
louver zsalu
earnest money, earnest foglaló
down-payment foglaló
good-faith deposit foglaló
FY, Financial Year pénzügyi év
barking ugatás, ugató
panelist (tanácsadói, illetve vita) panel résztveővje
manuscript kézirat
directory jegyzék
proof lenyomat
cliché klisé, nyomólemez
toxicology toxikológia, méregtan
panel panel, bizottság
juror esküdtszék tagja
juryman esküdtszék tagja
scout felderítő, felderíő járőr
scribble firkál
distinction megkülönböztetés
distasteful rosszízű, undorító
loathsome undorító, visszataszító
lobe lebeny
lobe of the ear fülcimpa
bodily testi, testileg, testületileg
bodily organ testi szerv, emberi szerv
flaccid petyhüdt, ernyedt
flame láng
sex appeal nemi vonzerő, szexepil
printable nyomtatható, kinyomtatható
printout automatikusan generált, kinyomtatott eredmény, kinyomtatott anyag
first prize elő díj
trophies trófeák
priority prioritás, elsőbbség
letter of recommendation ajánlólevél
humbleness szerénység, alázatosság
humility szerénység, alázatosság
humbug csalás, humbug
disrespectful tiszteletlen
insincere nem őszinte, kétszínű
sincere őszinte, nyílt
peak voltage csúcsfeszültség
convincingly meggyőzően
rebranding újramárkázás
business model üzleti modell
retraining átképzés
strap heveder, szíj
qualitative research kvalitatív kutatás
quantitative research kvantitatív kutatás
focus group fókuszcsoport
overwilling túlságosan lelkes
confidently nyugodtan, nyugodt lélekkel, meggyőződéssel, magabiztosan
fluently folyékonyan
has a definite personality határozott egyéniség
he has a strong personality határozott egyéniség, erős egyéniség
dislike nem szeret, ellenszenvesnek tart
fire protection  tűzvédelem
fire safety and prevention tűzvédelem
OSH, Occupational Safety and Health munkavédelem
labour protection munkavédelem
data warehouse adattárház
casual linkage okozati összefüggés
viewership nézettség
ratings rangsorolás
niche niche, piaci rést lefedő, falmélyedés
overwhelming majority túlnyomó többség
comprehensiveness  teljesség, átfogó jelleg
fragmented töredezett, szétaprózott
appeal to the court a bírósághoz fordul (nem csak fellebbezés esetén)
turn to the court bírósághoz fordul
admonish felszólít, figyelmeztet (valami végrehajtására)
lower court alsóbb szintű bíróság
higher court felsőbb szintű bíróság
accusation vádemelés, feljelentés
criminal accustaion büntetőjogi vádemelés
attraction vonzerő
acarid atka
legality jogszerűség
lawfulness jogszerűség
restoreability  visszaállíthatóság, helyreállíthatóság
properly lincensed software jogtiszta szoftver
drainage pit szikkasztó (gödör)
ditch árok, vizesárok, folyóka
trench folyóka, lecsapoló árok
channel drain folyóka (mesterséges felületen)
originality eredetiség
special purpose software, special software célszoftver
good reason, (special reason) nyomós ok
serious damage, damage to ship havária
average hajókár
defaulting party szerződésszegő fél
extended deadline póthatáridő
requisition  rekvirálás (katonai igénybevétel)
hostile act ellenséges cselekmény
coup államcsíny
rebeliion zendülés
disturbance rendzavarás, csendháborítás
disturbance zavarás, zavar
value proportional értékarányos

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal