Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

12,401-12,500

mockery gúnyolás
phrase beszédfordulat
conjunction (grammar) kötőszó (nyelvtan)
feature film játékfilm
prosaic prózai, tényszerű, unalmas, mindennapi
number lijne számegyenes
spatiality térbeliség
cartography térképészet, kartográfia
cuboid, rectangular cuboid téglatest
auditive halláshoz kapcsolódó
equation egyenlet
linear equation elsőfokú egyenlet
quadratic equation másodfokú egyenlet
inequality egyenlőtlenség
algebraic algebrai
algebraical algebrai
algebraically algebrailag
behaviourial viselkedési, magatartási
relationship összefüggés
relationship rokonság
relationship viszony
line of thought gondolatmenet
expediency célnak megfelleőség, célszerűség
needless felesleges
jelentéstartalom meaning content
deterministic determinisztikus
statement kijelentés
understandability érthetőség
usability használhatóság
fcompound sentence összetett mondat
equivalence ekvivalencia, egyenértékűség
open sentence nyitott mondat
deductive deduktív, következtetésen alapuló
axiom axióma
permanency állandóság
permanence állandóság
induction indukció, általánosítás
induction beiktatás (hivatalba)
abstraction absztrakció, absztrahálás
concretize konkretizál
conretization konkretizálás
counting with the fingers  ujjszámolás
numeric system számrendszer
numeral system számrendszer
analogies analógiák
unit fraction egységtört (olyan tört, melynek számlálója egy)
natural number természetes szám
real number valós szám
rational number racionális szám
power hatvány
rasing to powers hatványozás
root gyök
exponent kitevő
logarithm logaritmus
quadrangle négyszög
counterexample ellenpélda
refutation cáfolat
refute cáfol
technical term szakkifejezés
colloquial language köznyelv
standard language köznyelv
live through átél
measuring tape (measurement tape) mérőszalag
pocketbook zsebkönyv
paperback zsebkönyv
pocketbook erszény
pocketbook kézitáska
pocketbook irattárca
pocketbook, e-book reader pocketbook, elektromos könyvolvasó
technical book szakkönyv
educational book ismeretterjesztő könyv, oktató könyv, tankönyv
workshop szakkör
extracurricular activity szakkör
interactive interaktív
openness nyitottság
refresh felfrissít
compound interest kamatos kamat
relative frequency relatív gyakoriság
problem sensitivity problémaérzékenység
unimportant nem fontos
insignificant lényegtelen
supposition feltevés, sejtés
tipping tippelés
interpretability értelmezhetőség
self-verification önellenőrzés
complementary angles pótszögek
complementary set komplementer halmaz, (kiegészítő halmaz)
combinative (combinatorical) kombinatorikai
arithmetic sequence számtani sorozat, számtani sor
arithmetic progression  számtani sorozat, számtani sor
arithmetic series számtani sorozat, számtani sor
geometric sequence mértani sorozat, mértani sor
geometric progressoin mértani sorozatm mértani sor
geometric series mértani sorozat, mértani sor
numeric sequence számsor
divergent divergens, széttartó
cohabitation együttélés
coexistence együttélés, együtt létezés
symbosis szimbiózis, együttélés
living together együttélés

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal