Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

13001-13100

lobster homár
brainless hülye, ostoba
prioritization fontossági sorrendben állítás, fontossági sorrend
usage használat
verb transitive tárgyas ige
verb ige
auxiliary verb segédige
noun főnév
descriptive leíró
tense igeidő
molecule molekula
microprocessor mikroprocesszor
leak szivárgás
leak  rész, hézag (ami lehetővé teszi a szivárgást)
tracer gas nyomjelző gáz
forming gas alakító gáz
engineering format mérnöki formátum, exponenciális formátum
calibration kalibrálás
urinate vizel, húgyozik
vulgar vulgáris, közönséges, otromba
observable megfigyelhető
keystroke billentyűleütés
depress lenyom
key billentyű
vector vektor
seemingly látszólag
predicatble előrejelezhető, megjósolható
subsystem alrendszer
somewhat valamelyest, némileg
sometimes olykor
sometime valaha, egykor, valamikor
necessarily szükségszerűen
probe szonda
ingest lenyel, elfogyaszt
ingestion táplálokfelvétel, elfogyasztás
digest emészt
exclusively kizárólagosan
sensory organ érzékszerv
extremely szélsőségesen
originally eredetileg
stock exchange tőzsde
hostile ellenséges
gatekeeper kapuőr, kapus
news articles hírcikkek
latest news legfrissebb hírek
fled elmenekült
Jihad dzsihad
government forces kormány erők
slap in the face arculcsapás
reasoning indoklás
liegalise, legalize legalizál
nominee jelölt
harlot ringyó, szajha
pilgrimage zarándoklás
pension fund nyugdíjpénztár
social insurance társadalombiztosítás
pension insurance nyugdíjbiztosítás
unjustifiable alátámaszthatatlan, megindokolhatatlan
downgrade lefokozás, visszaminősítés
upgrade magasabb kategóriába sorol, feljavít, bővít
significantly jelentősen
weakening gyengülő
challenging kihívást jelentő
instantaneously azonnal
historically a történelem során, történelmi szempontból
journalism zsurnalisztika
non-committal semmire sem kötelező, diplomatikus
objectivity tárgyilagosság
subjectivity szubjektivitás
subject matter tárgy, témakör
online journalism online zsurnalisztika
interaction interakció
handwritten kézírásos, kézzel írott
mass communication tömegtájékoztatás
omnibus omnibusz
omnidirectional körsugárzó (távközlés)
experimentally kísérletileg, tapasztalatok révén
one-way egyirányú
quadruple megnégyszereződik, négyszeres
commercial television kereskedelmi televízió
medication gyógykezelés, gyógyszerek alkalmazása
long-awaited régóta várt
memory loss emlékezetkiesés
tolerate elvisel
tollbooth vámház
defy szembeszáll, visszautasít
political opinion politikai vélemény
firmly határozottan
churchman egyházi ember, pap
facial expression arckifejezés
flatly refuse határozottan elutasít
military government katonai kormány
junta junta, felkelő kormány
solemnly ünnepélyesen
solemn ünnepélyes
sombre, somber komor, mogorva, kietlen
human rights emberi jogok
editable szerkeszthető
pre-production phases gyártás előtti fázisok
salespeople eladók, üzletszerzők

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal