Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

9301-9400

business vállalkozás
it is none of your business semmi közöd hozzá
hopeless case reménytelen eset
gathering gyűlés, gyülekezés
techniques módszerek, technikák
proposition ajánlat
architecture architektúra
architecture építészet
extendibility bővíthetőség
scalability skálázhatóság, méretezhetőség
obsolescent elavult
latest legfrissebb, legutóbbi
equipment berendezés
viewpoint nézőpont
arithmetical checking számszaki ellenőrzés
magnify kinagyít
detoxification méregtelenítés (mérgező anyagok eltávolítása a testből)
a sound mind in a sound body ép testben ép lélek
hydration hidratáció
diet étrend
purification tisztulás
purification of the body a test tisztulása (emberi)
check-in bejelentkezés (hotelbe, reptéren)
transient átmeneti, átmeneti vendég
transient visitor átmeneti vendég
systems rendszerek
objectives célkitűzések
standards szabványok
system analyst rendszerelemző
accurately pontosan
suitability megfelelőség
ample elegendő, bőséges
technological technológiai
technologist technológus
customers vásárlók
languages nyelvek
users felhasználók
applications alkalmazások
costs költségek
success siker
with -val, -vel
development fejlődés, fejlesztés
prototyping prototípus készítés
user interface felhasználói interfész, felhasznlálói felület
principles alapelvek
estimation becslés
must muszáj, kell
this ez
is van
dependent függő, alárendelt
upon után, -on, -ön
familiarity jártas valamiben, jól ismer valamit
requirements követelmények
modelling modellezés
need szükséglet
analysis elemzés
models modellek
reverse engineering visszafejt
related kapcsolatos
formalise formalizál
formalising formalizáló
tools eszközök
able képes
non-functional nem funkcionális
apply alkalmaz
data adat, adatok
evaluate értékel
lifecycle életciklus
phases fázisok
prototypes prototípusok
validation érvényesítés
organise szervez
a egy
starting kezdődő
from -tól, -től
current jelenlegi
current áram
well kút
defined meghatározott, definiált
watching figyelés, figyelő
exploits kiaknáz
technologies technológiák
new új
emerging kialakulóban levő, felszínre emelkedő
s/he ő (személy, nemtől függetlenül)
coupled párosított, összekapcsolt
envision elképzel
articulate megfogalmaz
solutions megoldások
some néhány
circumstances körülmények
provides biztosít, nyújt
guidance útmutatás
teams csapatok, csapatba szerveződik
innovations innovációk, újítások
strategic stratégiai
decision-making döntéshozatal
may képes, tud
envisioning elképzelő, elképzelve
articulating megfogalmazó

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal