Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András angol-magyar bingo szótár sorozat

9401-9500

directing irányító
them őket, azokat
specifies specifikál, meghatároz
refines pontosabban definiál
updates aktualizál
makes elkészít
formal formális
implement kivitelez, megvalósít
necessary szükséges
develop fejleszt
operate üzemeltet, működtet
manages menedzsel, irányít, kezel
relationship kapcsolat
that az
line vonal, sor
identifies beazonosít
change változás
components komponensek, összetevők
involved érintett
processes folyamatok
ensures biztosít
aspects szempontok
infrastructure infrastruktúra
improvements javítások, fejlesztések
act lép, eljár
accomplish elér
knows tudja
familiar ismerős, ismeri
frameworks keretek, keretrendszerek
performance teljesítmény
maintainability karbantarthatóság
accessibility hozzáférhetőség
benefits előnyök
risks kockázatok
system rendszer
system architecture rendszer architektúra
internal belső
internal standards belső szabványok, házon belüli szabványok
solve megold
technical technikai, műszaki
problems problémák, gondok
implemented kivitelezte, megvalósította
defines definiál, meghatároz
most legtöbb, leg-
suitable megfelelő
estimates megbecsüli
maintenance karbantartás
selects kiválaszt
options opciók
optimising optimalizáló, optimalizálva
balance egyensúly, mérleg
common közös
representative reprezentatív
contributes hozzájárul
likely valószínűleg
expected elvárt
planning tervezés
programming languages programozási nyelvek
vulnerabilities sebezhetőségek
corporate standards vállalati szabványok
synthesize szintetizál
synthetize szintetizál
system performance rendszer teljesítmény
customer satisfaction ügyfél elégedettség
application development alkalmazás fejlesztés
user-interface felhasználói felület, felhasználói interfész
design principles tervezési alapelvek, design alapelvek
actions tettei
correctly szabályosan
integrated integrálva van, integrált
integrated part of something szerves része valaminek
resultant eredő
resource allocation  erőforrás allokáció, erőforrás kiutalás
quite often viszonylag gyakran
unresolved megoldatlan
unresolved issues megoldatlan kérdések, megoldatlan problémák
accountable felelős
well trained jól képzett
internally belsőleg, szervezeten belül
externally külsőleg, szervezeten kívül
competitive bid versenyképes ajánlat
collaborates együttműködik
tender documentation tender dokumentáció, ajánlati dokumentáció (általában nem a beadott ajánlat dokumentációja, hanem a pályázat kiírója által meghatározott ajánlatbeadási specifikációk dokumentációja
submitted beadva, beadta
multidisciplinary multidiszciplináris, több tudomány területet felölelő
submitted on time időben beadva
energy efficiency energiahatékonyság
strengths erősségek
weaknesses gyengeségek
competitor versenytárs
corporate values vállalati értékek
contingency előre nem látható esemény
measurable mérhető
additionally továbbá, mindemellett
catalogue katalogizál, besorol
classify besorol, osztályoz
categorize kategorizál, besorol
qualify minősít
quantify mennyiségileg meghatároz
sourcing model pénzforrás szerzési modell

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal