Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

1-100

das Unternehmen enterprise vállalkozás
der Zucker sugar cukor
der Bahnhof railway station vasútállomás
der Tag day nap
der Abend evening este
das Abendessen supper vacsora
der Morgen morning reggel
das Heute today ma
gleich immediately azonnal
sofort straight away azonnal
sagen tell, say mondani
können Sie mir sagen can you tell me meg  tudná nekem mondani
warum why miért
wo where hol
heute abend tonight, this evening ma este
der Teufel devil ördög
jetzt now most
bis jetzt so far eddig
der Montag Monday hétfő
die Mutter mother anya
der Vater father apa
schlafen to sleep aludni
setzen to sit ülni
das Morgen tomorrow holnap
das Dach roof tető
sprechen to speak beszélni
bitte please kérem
müssen must muszáj, kell
der Herr Mister, gentleman úr
der Dampfer steamer gőzhajó
die Eisenbahn railway vasút
das Flugzeug aeroplane, airplane repülő
auf Wiedersehen good-bye viszontlátásra
ernst serious komoly
heute today ma
nicht not nem
nur only csak
sehr very nagyon
spät late késő
der Lehrer teacher tanár
haben to have birtokol
wo where hol
wohnen to live, reside él, lakik
gehen to go megy
fahren to ride, travel utazik
nach to, after valamihez, után
oder or vagy
wie as, how hogyan, ahogyan
schon already már
schnell fast, quick gyors
bald soon hamarosan
jetzt now most
dann then akkor
ja yes igen
nein no nem
auch also szintén
oft often gyakran
gut good, well jó, jól
schlecht bad, badly rossz, rosszul
immer always mindig
danke thank you köszönöm
gern like, gladly örömmel
wenig few kevés
kommen to come jönni
Sie sind you are te vagy.., ti vagytok
die Woche week hét
warum why miért
der Mann man, husband ember, férj
die Frau woman, wife asszony, feleség
der Junge boy fiú
das Mädchen girl lány
die Eltern parents szülők
das Kind child gyerek
der Sohn son valakinek a fia
der Gatte husband férj
der Onkel uncle nagybácsi
die Tante aunt nagynéni
die Tochter daughter valakinek a lánya
der Bruder brother fiútestvér
die Schwester sister lánytestvér
der Vetter, der Cousin cousin (masc.) unokatestvér (fiú)
die Kusine, der Cousine cousin (fem.) unokatestvér (lány)
der Grossvater grandfather nagypapa
die Grossmutter grandmother nagymama
der Verwandte relative rokon
Die Nationalität nationality állampolgárság, nemzetiség
der Deutsche German német ember
Engländer Briton angol ember
Spanier Spaniard spanyol ember
Italiener Italian olasz ember
Franzose Frenchman francia ember
Die Spache language nyelv
Deutsch German német
Englisch English angol
Spanisch Spanish spanyol
Italienisch Italian olasz
Französisch French francia
Deutschland Germany németország
Amerika America Amerika
Spanien Spain Spanyolország

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal