Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

401-500

siebzehn seventeen tizenhét
achtzehn eighteen tizennyolc
neunzehn nineteen tizenkilenc
zwanzig twenty húsz
einundzwanzig twenty one huszonegy
dreissig thirty harminc
einunddreissig thirty one harmincegy
vierzig forty negyven
fünfzig fifty ötven
sechzig sixty hatvan
siebzig seventy hetven
achtzig eighty nyolcvan
neunzig ninety kilencven
hundert hundred száz
hunderteins hundred and one százegy
zweihundert two hundred kétszáz
dreihundert three hundred háromszáz
tausend thousand ezer
zweitausend two thousand kétezer
hunderttausend one hundred thousand százezer
eine Million one million egy millió
die Ordnungszahl ordinary number sorszám
erste first első
zweite second második
dritte third harmadik
vierte fourth negyedik
fünfte fifth ötödik
sechste sixth hatodik
siebenste seventh hetedik
achtse eigth nyolcadik
neunte ninth kilencedik
zehnte tenth tizedik
elfte eleventh tizenegyedik
zwölfte twelfth tizenkettedik
zwanzigste twentieth huszadik
dreizigste thirtieth harmincadik
hunderste hundredth századik
hunderterste hundred and first százegyedik
tausendste thousandth ezredik
das Jahr year év
heute today ma
morgen früh tomorrow morning honap reggel
gestern yesterday tegnap
der Mittag noon, midday dél
die Nacht night éjszaka
die Mitternacht midnight éjfél
hinten at the back hátul
vorn(e) in front elől
schlimm bad rossz
stellen to put, to place elhelyez, felállít
helfen to help segít
die Welt world világ
drüben over there amott
letzt last utolsó
aufgeregt excited izgatott
ebenso just the same éppen úgy
durch through át, keresztül
wissen to know tudni
erkennen to recognise felismerni
das Volk people, nation emberek, nép
das Lied song dal
folgen to follow követni
bedeuten to mean jelenteni (azt jelenti, hogy)
die Schule school iskola
singen to sing énekelni
das Datum the date dátum
gerade just now, exactly, straight pont most, pontosan, egyenesen
beide both mindkettő
die Lust  desire kivánni
besonders especially különösen
frei free, open szabad, nyitott, ingyenes
wieso how, why hogyan, miért
die Jahrezeiten the seasons az évszakok
der Sonntag Sunday vasárnap
der Dienstag Tuesday kedd
der Mittwoch Wednesday szerda
der Donnerstag Thursday csütörtök
der Freitag Friday péntek
der Sonnabend Saturday szombat
der Januar January január
der Februar February február
der März March március
der April April április
der Mai May május
der Juni June június
der Juli July július
der August August augusztus
der September September szeptember
der Oktober October október
der November November november
der Dezember December december
der Frühling spring tavasz
der Sommer summer nyár
der Herbst autumn ősz
der Winter winter tél
am Morgen in the morning reggel
heute morgen this morning ma reggel
gestern abend yesterday evening, last night tegnap este
übermorgen the day after tomorrow honapután
vorgestern the day before yesterday tegnapelőtt

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal