Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi német-angol-magyar bingo szótár sorozat

501-600

vor einer Woche one week ago egy hete
vor einem Monat one month ago egy hónappal ezelőtt
vor einem Jahr one year ago egy éve
in acht Tagen within a week egy héten belül
in einem Monat within a month egy hónapon belül
heute über acht Tage a week from today mához egy hétre
die Ankunft arrival érkezés
anlangen to arrive, to touch valahová megérkezni, hozzáérni
trennen to separate elválasztani
vorläufig for the time being egyenlőre
bei by, with, at nál, 'val
aufsuchen to visit, to look for meglátogat, felkeres
trotz in spite of ellenére
trotzdem nevertheless, yet, still annak ellenére, mégis
sobald as soon as amint
recht  right helyes, korrekt
baldig soon hamarosan
geboren born született
soviel that much annyira
tragen to wear, to carry viselni
davon from it, of it abból
passieren to pass, to go on áthaladni, előfordul (elfogadható)
ehe before előtte
küssen to kiss megcsókolni
jung young fiatal
mehr more több
solange as long as amíg
einige few néhány
gnädige Frau madam nagyságos asszony
liebenwürdig charmful szeretetre méltó
nennen to call, to name hívni
gemeinsam jointly, together együtt
heissen to be named, to be called, to tell to do something nevezni, utasítani
ausser besides, except kivéve
die Sache thing dolog
der Gang passageway folyosó
der Gast guest vendég
die Nähe nearness közelség
böse sein to be angry dühösnek lenni
erwachsen to grow up felnő
förmlilch formal formálisan
all, alle all mindkettő
die Zollrevision customs examination vámvizsgálat
der Zoll custom vám
zoll frei duty free vámmentes
verzollen to pay duty vámot fizetn
der Zollbeamte customs officer vámtisztviselő
zollplichtig subject to duty vámköteles
die Zollerklärung customs declaration vámnyilatkozat
die Zollstelle customs house vámház
die Passkontrolle passport inspection útlevél ellenőrzés
die Ausweispapiere identification papers személyazonnossági papírok
die Geschäftsreise business trip üzleti út
die Vergnügungreise pleasure trip kirándulás
einführen to import, to introduce, to lead in importál, bemutat, bevezet
der Tabak tobacco dohány
der Karton Zigaretten packet of cigarettes egy karton cigaretta
die Cigarre cigar szivar
alkoholische Getränke alcoholic beverages alkohol tartalmú ital
der Staat state állam
der Staatsbürger citizen állampolgár
persönlich personal személyes
aufschliessen to unlock zárat kinyitni
die Ordnung order, regulation megrendelés, rend, rendelet
in Ordnung sein to be in order rendben lenni
annehmen to accept, to assume elfogad, átvesz
der Gebrauch use használat
willkommen welcome szívesen látott
anfangen to begin elkezdeni
einfallen to occur bekövetkezni
entschuldigen to excuse megbocsátani
vorstellen to introduce bemutatni
kennenlernen to get acquainted with megismerkedni
aus out of, from ból
grün green zöld
rot red piros
hübsch pretty, nice csinos, takaros
bemerken to notice észlelni
bekannt familiar, known ismerős, ismert
früher formerly korábbi
riesig enormous óriási
schelten to scold szidalmazni, dorgálni
das Fenster window ablak
der Vorort suburb külváros
ungefähr about, nearly, approximately körülbelül
die Minute minute perc
geradeaus straight ahead egyenesen előre
darüber over it, above it afelett
die Pfeife whistle, pipe (smoking) síp, pipa
sich fühlen to feel himself/herself … érezni magát
während during, while alatt, miközben
das Nötige necessary things szükséges dolgok
eintreten to enter belépni
aufhängen to hang up felakasztani
vorkommen to occur előfordulni
einschalten to switch on bekapcsolni
ausschalten to switch off kikapcsolni
scheinen to seem, to appear látszani, fényleni
nochmals once again még egyszer
bereits already már

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal