Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

1501-1600

die Pause pause, break szünet, megszakítás
ideal ideal, perfect ideális
die Illusion  illusion, mirage, delusion illúzió
das Instrument instrument, means, tool műszer, eszköz
die Jeans jeans farmer (ruha)
der Kindergarten kindergarten, pre-school, playschool óvoda
das Material material anyag
der Stoff material, substance anyag
nicht so gut not so good nem olyan jó
der Kitsch kitsch, trash giccs
etliche several, a number of néhány, némi
vermutet suspected gyanúsított
eingreifen intervene, interfere beafatkozni
die Waffenruhe truce, cease-fire, armistice fegyverszünet
die Achtung attention figyelem
der Bürgermeister mayor polgármester
der Meister master, champion, foreman mester, bajnook
das Andenken souvenir szuvenír
etwas andenken to think about something valamire gondolni
der Mord murder, homicide gyilkosság
der Töd death halál
möglichkeit possibility, opportunity lehetőség
festnehmen to arrest, to detain letartóztatni, őrizetbe venni
festgenommen to be arrested (by the police) letartóztatott
abspielen play back visszajátszás
das Russland Russia Oroszország
das Abteil compartment, section, cabin fülke
aufnehmen to absorb, to collect felvesz, felszed
besondere special, unusual különleges, szokatlan
das Symbol symbol, icon szimbólum
trainieren to train, to practice képezni, edzeni
Auf Wiedersehen goodbye viszontlátásra
Auf Wiederschauen goodbye (South Germany, Austria) viszlát
das Wochenende weekend hétvége
positiv positive pozitív
negativ negative negatív
das Minus less, minus, negative mínusz
das Plus plus plusz
der Bewohner inhabitant, resident lakos
deshalb therefore, thus ezért
der Radius radius sugár
der Diameter diameter átmérő
das Fahrzeug vehicle jármű
die Zone zone zóna
überzeugt confident, convinced biztos, biztosan
gefährlich dangerous veszélyes
begeistert enthusiastic lelkes
enthusiastisch enthusiastic lelkes
der Empfang reception recepció, fogadtatás
gefällig favourable kedvező
bedeckt covered, cloudy felhős
mindenstenst at least minimum
tolle Sache stunning (event, thing) eszeveszsett dolog
der Vordergund foreground előtér
übergegangen passed átment
unterwegs in process, on the way folyamatban van
der Unterschied difference különbség
unterschiedlich different, differently eltérően
die Katze cat macska
der Hund dog kutya
das Lebensmittel food, groceries élelmiszer
eingestellt appointed kinevezett
ein bisschen slightly, somewhat, a little kicsit
der Anschluss connection, terminal, annexation kapcsolat, csatlakozás
duschen to shower zuhanyozni
die Dusche shower zuhanyozó, zuhanyzás
sicherste surest, safest, most secure legbiztosabb
einladen to invite meghívni
der Humor humour, humor (US) humor
der Glauben belief, faith hit
denken to think, to guess gondolni
das Denken thought gondolat
das Problem problem probléma
jedenfalls anyway, in any case mindenesetre
das Einkaufzentrum shopping center bevásárlóközpont
die Music music zene
absolut absolute abszolút, teljes mértékben
interviewen to interview interjút készíteni
das Interview interview interjú
doch nevertheless, however azonban
verraten to betray, reveal,  disclose elárulni, feltárni
total total összesen
erfolgreich successful sikeres
(ich bin) gleich wieder da (I will be) right back mindjárt visszajövök
golden golden aranyból készült, aranyszínű
vermuten to suppose, to assume gyanít, feltételez
wirklich really, actually ténylegesen
der Interpreter interpreter tolmács
der Dolmetch, der Dolmetcher (Österreich) interpreter (male) tolmács (férfi)
die Dolmetchin interpreter (female) tolmács (nő)
das Österreich Austria Ausztria
die Bühne stage, platform színpad
atemlos breathlessly ziháló, lélegzetelállítóan
ob whether vajon
angboten provided, offered nyújtani, ajánlani
arbeiten to work dolgozni
verändern to change megváltoztatni
ganzen Tag whole day egész nap
diagnostizieren diagnose diagnosztizálni
die Diagnose diagnosis diagnózis

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal