Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

1701-1800

erleben to experience, to live through átélni
offensichtlich obviously nyilvánvalóan
eliminieren to eliminate kiiktat
die Reaktion reaction reakció, reagálás
sitzen to sit ülni
berufen to appoint kinevezni
körperlich physically, bodily fizikailag, testileg
gewaltig huge, vast óriási, hatalmas
präsentieren to present bemutat, előterjeszt
Erlebnisse experiences tapasztalatok, élmények
immer wieder again and again, frequently újra és újra, gyakran
der Vorstand directorate, executive board, chairman igazgatóság, ügyvezető testület, elnök
das Mandat mandate  mandátum
aufführen to perform, to quote, to list létesít, idéz, előad, felsorol, felvezet
die Erektiion erection erekció
der Weltcup World Cup világkupa
die Konsequenz consequence következmény
fangen to catch, to trap elkapni
deswegen therefore ezért
eben deswegen for this reason éppen ezért
der Zeitpunkt point in time időpont
der Überstand overhang, protrusion kiugró, kiálló rész
der Joker joker joker
das Olympia Olympia olimpia
Olympische Spielen Olympic Games olimpiai játékok
olympisch Olympic, Olympian olimpiai
niemand nobody senki
sommerlich summerly, summery nyári, nyárias
günstig favourable kedvező
stimmen to vote, to tune szavazni, hangolni
der Oberbürgermeister mayor (in big cities) főpolgármester
der Fachmann expert, specialist, technician szakértő, technikkus
aussuchen to choose kiválasztani
die Stimmung mood, atmosphere légkör, hangulat
der Standard standard szabvány
später later később
fankunft to intercept (e.g. radio message) elfogni (például rádióüzenetet)
mitnehmen to take with (himself) magával vini
einstimmig unanimous egyhangú
auswerten to analyse elemezni
analisieren to analyse elemezni
die Enge narrowness, limitedness szűkösség, szorult helyzet
laut loud hangos
der Kandidat candidate jelölt
das Podium podium, platform emelvény, pódium, dobogó
anzielen to target megcéloz
der Trenner separator elválasztó, osztályozó
wichtigste most important legfontosabb
das Wichtigste the main thing a legfontosabb dolog
trocken dry száraz
kalt cold hideg
warm warm meleg
heiss hot forró
stark strong erős
unmöglich impossible lehetetlen
abklären, aufklären to clarify  tisztázni
aufklaren to clean up feltakarítani
unter uns between ourselves magunk között
sorglich caring gondoskodó
ein paar Minuten a few minutes néhány perc
der Brennpunkt focus, combustion point fókusz, gyújtópont
lesen to read olvasni
lernen to learn tanulni
killen to kill megölni
jeden tag every day minden nap
unglaublich incredible, unbelievable hihetetlen
die Präsentation presentation prezentáció, előadás
der Blödsinn nonsense
hülyeség
müde tired fáradt
vorsichtig careful óvatosan
die Kleinigkeit trifle, bagatelle csekélység
witzig humorous vicces
allerdings certainly, indeed kétségtelenül, valóban
die Zukunft future jövő
vergangen past múlt
die Streife patrol őrjárat
der schlüssel key kulcs
keine Ahnung I have no idea nincs semmilyen öttletem
die Ahnung idea ötlet, elképzelés
ahnunglos unsuspecting gyanútlan
Keine Sorge  do not worry ne aggódj
schluken to swallow lenyelni
hersagen to recite felmond
vorsagen to prompt súgni
das Rohr pipe cső,.csatorna
buchen to book lefoglal, könyvel
danke schön thank you very much nagyon köszönöm
danken to thank megköszönni
wunderbar wonderful csodálatos
ebenheit flatness, evenness, planarity laposság, egyenletesség
der Rückhalt support, reserve támaszt, tartalék
der Wunsch desire kívánság
schwimmen to swim úszni
direkt direct, straight közvetlen, egyenes, direkt
das Interview interview interjú
die Einheit entity, unit, device egység
sorgen to worry, to care aggódni, gondoskodni
verantwortlich responsible, liable, accountable felelős, elszámoltatható
wiedergutmachen rectify jóvátesz
gutmachen compensate helyrehoz

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal