Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

1801-1900

das Armband bracelet karperec, karkötő
der Schwimmingpool swimming pool úszómedence, uszoda
das Becken pool, basin, bowl tál, medence
das Schwimmbecken swimming pool úszómedence
die Badeanstalt public baths, bathhouse  közfürdő, uszoda
immer noch still még
verboten prohibited tiltott
die Untersetzung reduction csökkentés
die Setzung settling ülepedés
verbieten to prohibit tiltani
gestorben have died meghalt
die Prinzessin princess hercegnő, királylány
das Teenager teenager tinédzser
historisch historic történelmi, történeti
starten to launch, to begin, to start elindítani, elindulni, startolni
sogenannten so-called úgynevezett
springen to spring, to leap ugorni
sprinten to sprint sprintelni, vágtázni
das Bahnsteig platform (railway) peron (vasút)
der Entschuldigung Sorry! bocs!
stürmen to storm, to charge megrohamoz
der Sturm storm vihar
der Stein stone
heimlich secret titkos
endgültig final végleges, végérvényes
der Schauer (regen) shower (rain) zápor
der Guss (regen) shower (rain) zápor
toll fantastic, great nagyszerű
der Designer designer (forma)tervező
Tschüss erstmal bye for now egyelőre viszlát
Tschüss bye szia
spazieren to stroll sétálni
der Versicherung insurance biztosítás
schlagfertig quick-witted talpraesett, gyors eszű
spazierengehen to stroll sétálni
der Senator senator szenátor
richtig it is so, correct úgy van, helyes
alternativ alternative alternatíva
korrigieren to correct kijavítani
die Pumpe pump szivattyú
vorbereiten to prepare előkészíteni
testen to test tesztelni
königlich royal királyi
versprechen to promise megigérni
lose loose laza
verloren lost elvesztett
verlorengehen to be lost, to get lost elveszett
der Mensch human ember
der Kühlschrank refrigerator hűtőgép
unvergesslich unforgettable felejthetetlen
interessant interesting érdekes
seriös serious, reliable komoly, megbízható
die Hölle hell pokol
der Halle hall, hangár csarnok
schade pity sajna, kár
der Schaden damage  kár
schaden to damage kárt okozni
die Party party (event) buli
die Kraft strength, energy, ability erő, energia, képesség
dumpf dull, musty,vague nyomasztó, dohos, homályos
scheisse crap hülyeség
scheissen to crap, to shit, to poop hülyeséget beszélni, szarni
die Scheisse shit, poop szar, fing
der Zug train vonat
die Spitze great, peak, mountain peak nagyszerű, csúcs, hegycsúcs
spitz pointed hegyes
der Spitz mountain peak hegycsúcs
spitzen sharpen kihegyez
gesund healthy egészséges
die Gesundheit health egészség
die Korruption corruption korrupció
der Direktor director igazgató
Verbot prohibition tiltás
verbot forbade meg lett tiltva
die Abstanz gap, distance (in time or in space) távolság (időben vagy térben)
die Geographie geography földrajz
die Entwicklung development fejlődés
entwickeln to develop fejlődni
die Umwelt environment környezet
der Schwerpunkt focus, centre of gravity fókusz, súlypont
der Stiefvater stepfather mostohaapa
stief strong, rigid merev, erős
die Stiefmutter stepmother mostohaanya
die Erde earth, soil, Earth föld, talaj, Föld
schwierig difficult nehéz
die Erdbeere strawberry földieper, szmóca
unheimlich scary, creepy ijesztő, félelmetes
der Einbrecher burglar betörő
rechten to administer justice, to straighten igazságot szolgáltat, helyretesz
retten to save (somebody) kiszabadít, megmenekül
der Umweltshutz environment protection környezetvédelem
beshützen to protect megvédeni
besuchen to visit meglátogatni
die Ausweisung deportation kiutasítás
ausweisen to deport kiutasít
der Ausweisungsbefehl deportation order kiutasítási parancs
der Befehl command, order utasítás, parancs
befestigen to affix, to fortify rögzíteni, megerősíteni
die Werbung advertisement hirdetés
werben to advertise, to woo hirdetni, udvarolni, reklámozni

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal