Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

1901-2000

der Stuhl chair szék
der elektrischer Stuhl electric chair villamosszék
schliesslich finally végül
aufschliesslich exclusively kizárólag
schmecken to taste megízlelni
die Attraktium attraction látványosság
der Globus globe glóbusz, földgolyó
der Sarkophag sarcophagus szarkofág
die Feier celebration ünneplés, ünnepség
der freier Willle free will szabad akarat
der Container container konténer
das Geschenk gift ajándékű
der Fussball football futball
der Spass fun móka, szórakozás
der Sinn sense, mind értelem, ész
die Sünde sin bűn
sündigen to sin bűnt követ el, vétkezik
ganz sicher absolutely sure teljesen biztos
die Ferien (plural) holiday, vacation szabadság
der Plural plural többesszám
der Terrorismus terrorism terrorizmus
die Geschwindigkeit speed, velocity sebesség
fundamental fundamental alapvető, sarkalatos
dei Fähre ferry komp
gemeistert mastered elsajátított
überlaufen overrun, overcrowded átfut, túlfolyik, túlzsúfolt
islamisch Islamic iszlám
der Unterricht education tanítás
stolz proud büszke
der Nebel mist, fog köd
die Vitalität vitality életerő, vitalitás
die Auswirkung impact hatás
auswirken to have an impact on kihatással van
die Nachfrage demand, inquiry kereslet, kérdezősködés
nachfragen to demand, to ask érdeklődik, kérdezősködik
festhalten to detain fogva tartani
modersten most modern legmodernebb
das Video video videó
verschieden different, various különböző
das Urteil verdict, judgement ítélet, vélemény
die Verantwortung responsbility felelősség
die Verantwortlichkeit responsiblity felelősség
verantwortungsvoll responsibly felelősségteljes
vorsetzen to put forward előrehelyez
der Zustand condition, status állapot
die Tatsache fact tény
offenbar obviously nyilvánvalóan
zusammenarbeiten to cooperate, to collaborate együttműködni, együttdolgozni
der Einfluss influence befolyás
geheimnis secret, mystery titok, rejtély
die Rolle role, roll, coil, reel szerep, orsó, henger, tekercs
verschwinden to disappear, to vanish eltűnni
verschwunden disappeared, vanished teltűnt
legal legal törvényes, legális
das Studio studio stúdió
das Koma coma (medical) kóma
entpannen to relax lazítani
die Spannung tension feszültség
die Entspannung relaxation lazítás
die Reparatur repair javítás
verschliessen to lock, to seal (stamp) bezárni, lepecsétel
die Zeitung newspaper újság
die Linse lens, lentil (bot) lencse (szem), lencse (növ:)
die Kontaktlinse contact lens kontaktlencse
der Karton carton karton
der Käse cheese sajt
das Kabarett cabaret kabaré
die Kajüte cabin, stateroom kabin (hajón)
kahl bleak, bare kopasz, kopár
der Kaiser emperor császár
das Kamel camel teve
die Kapelle band, chapel kápolna, kisebb zenekar
die Karotte carrot sárgarépa
der Karpfen carp ponty
der Kerl fellow fickó
klappen to go well egyezik, összeillik
klar clear világos
kleben to paste, to stick ragasztani
der Knabe boy fiú
das Kompott stewed fruit kompót
das Korsett girdle, corset női fűző
der Kühler cooler, radiator hűtő, radiátor
die Kultur culture kultúra
der Kuss kiss csók
lachen to laugh nevetni
landen to land landolni
die Lederwaren leather goods bőráruk
lieblich lovely kedves, bájos
der Likör cordial, liqueur likör
loben to praise dícsérni
die Loge box (in theatre) páholy (színházban)
die Lunge lung tüdő
lustig gay, jolly víg, vidám
männlich masculine férfias
der Maler painter festő
die Malerei painting festmény
mögen to like, may kedvel, szeret, lehet
möglich possible lehetséges
munter lively, brisk élénk, eleven
abgestürzt fallen, crashed leesett, lezuhant

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal