Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

2001-2100

protestieren to protest tiltakozni
der Protest protest tiltakozás, óvás
erfahren to experience, experienced tapasztalni, tapasztalt
der Friede peace béke
der Krater crater kráter
der Hoffnung hope remény
bieden to bid ajánlatot tenni
hoffen  to hope remélni
plötzlich suddenly hirtelen
die Ruhe quiet, peace nyugalom, béke
traulich cosy, friendly, intimate meghitt, barátságos,bizalmas
schlimmer worse rosszabb
das Angebot proposal ajánlat, árajánlat
die Lokomotive locomotive mozdony
das Triebwagen railcar motorkocsi
die Kassa cash register, cashier's office kassza
schönste most beautiful legszebb
kostenlos costless, gratis költségmentes, grátisz
rauchen to smoke dohányozni
die Traumwelt dream world álomvilág
die Ewigkeit eternity örökkévalóság
leihen to lend bérbead, kölcsönad
verdingen to hire out bérbead
der Speiltag matchday játéknap
unmittelbar direct közvetlen
Qualitätssicherung, QS Quality Assurance - QA minőségbiztosítás
der Abarbeitungsgrad degree of processing feldolgozás foka
die Abhilfe remedy orvoslás, jogorvoslat
das Medikament medicine gyógyszer
der Adler eagle sas
das Eagle eagle sas
erstaunlich amazing meglepő
kriegen to get, to war megszerezni, háborúzni
das Idol idol bálvány
bezahlen to pay kifizetni
berechnen to charge, to calculate kiszámítani, felszámítani
das Publikum audience hallgatóság, közönség
randalieren to rampage randalírozni, garázdálkozik
das Amok  amuck ámokfutás
das Amoklauf rampage, killing frenzy ámokfutás
schlank slim karcsú
vorbei past, its over elmúlt
ärgerlich angry dühös
die Institution institution intézmény
probieren to try kipróbálni
grösste largest, greatest legnagyobb
merkwürdig strange, odd különös, furcsa
die Arbeitslosigkeit unemployment munkanélküliség
westlich westward, westerm nyugati, nyugatra
südlich southward, southern déli, délr
nordlich northward, northern északi, északra
östlich eastward, eastern keleti, keletre
viel besser much better sokkal jobb
spekulieren to speculate, to gamble spekulálni, nyerészkedni
online online online
extrem extreme, extremely extrém, szélsőséges
der Sieger winner, victor győztes
die Katastrophe disaster, catastrophe katasztrófa
der Hauptpunkt gist lényeg, főpont
abgeschlossen concluded, finalised le van zárva
abgeschossen killed, shot down le lett lőve
die Verteidigung defense  védelem
der Konflikt conflict konfliktus
das Radar radar radar
der Sicherheitsdienst security service biztonsági szolgálat
die Schuld debt, fault adósság, bűnösség
deutlich obvious, clear nyilvánvaló, érthető
undeutlich obscure homályos, érthetetlen
der Abschluss launch, fire kilövés
die Meinung opinion vélemény
provisorisch temporary, provisional ideiglenes, átmeneti
der Terror terror terror
schrecken to scare megijeszteni
der Himmel sky ég(bolt)
die Logistik logistics logisztika
die Ursache reason ok, indíték
bestätigen to confirm, to acknowledge visszaigazolni, elismerni
bekommen to get megkapni
das Moment moment pillanat, momentum, nyomaték
die Nation nation nemzet
das Ereignis event esemény
innehalten to hold, to pause betartani, szüneteltetni
für eine Moment innehalten to pause for a moment álljunk meg egy pillanatra
das Mitglied member tag
respektieren to respect tiszteletben tartani
Kurzzeit- short term rövid ideig tartó
das Kurzzeitgedächtnis short term memory (STM) rövid távú memória
das Gedächtnis memory  memória, emlékezet
tanzen to dance táncolni
die Gelegenheit opportunity, chance lehetőség
besprechen to discuss megbeszélni, megtárgyalni
musikalisch musical zenét kedvelő, van zenei érzéke
die Hexe witch boszorkány
das Schloss castle kastély
das Schloss (Tür) lock (on the door) zár (az ajtón)
verständlich underttandable érthető
die Produktion production gyártás
die Unterlage document, evidence, underlay dokumentum, bizonyíték, alátét
das Titel title, deed cím, titulus, okirat, jogcím
berichten to report, to tell jelenteni, beszámolni

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal