Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

2101-2200

sichtbar visible látható
jugendlich youthful fiatalos
das Spieldfeld playing field játéktér, játék területe
de Atmosphare atmosphere atmoszféra, környezet, miliő
die Baustelle construction stie építési terület
umfallen to tumble over, to drop dead elesik, összerogy, elhull
zusammenlaufen to converge, to run together egyesít, összefut
der Hosentrager braces (trousers) nadrágtartó, hozentráger
hinsehen to take a look átnéz
lächerlich ridiculous nevetséges
mehr bedeutet means more többet jelent
operieren to operate  megműteni, működni
verstehen to understand megérteni, felfogni
geradeaus straight ahead egyenesen
die Aggregation aggregation egyesülés,. összesítés, halmozás
die Verbesserung improvement, upgrade (fel) javítás
upgraden to upgrade feljavítás
laden to load, to charge, to fill megrakni, megtölteni
das Beitrag contribution hozzájárulás
die Gegenseite opposite ellentétes
der Kollege colleague kolléga
bombastisch bombastic, overblown dagályos, dicsekvő, bombasztikus
die Hochzeit holiday, wedding ünnepnap, esküvő
die Anweisung cheque, draft, payment order csekk, utalvány, fizetési utasítás
der Anwender user, operator, handler felhasználó, kezelő, operátor
die Arbetisgruppe team, workgroup munkacsoport
die Antwortzeit response time válaszidő
die Anwendung application, utilisation alkalmazás, felhasználás
die Anwendungsdatei application file alkalmazási adatállomány
das Anwesen property, estate birtok, gazdaság
die Anwesenheit attendance jelenlét
der Exmann ex-husband volt férj
die Exkursion excursion kirándulás
das Arbeitsrecht labour law munkaügyi törvény
der Arbeitsshutz occupational safety and health munkavédelem
die Arbetssicherheit occupational safety and health munkabiztonság
die Entscheidung decision, resolution határozat, döntés
der Entschluss resoluktion, determination döntés, elhatározás
die Umbegung envirnment, surroundings környezet
der Entwurt draft, outline tervezet, vázlat
erfassen to capture, to record felfogni, rögzíteni
Gewinn- und Verlustrechnung Profit and loss statement eredménykimutatás
die Ergebnisrechnung Profit and loss statement eredménykimtuatás
erstellen to create, to prepare, to issue előkészít, elkészít, gyárt
der Ersteller author szerző
bestellen to order megrendel
die Bestellung order megrendelés
der Bericht report report
der Report report report
sensitiv sensitive érzékeny, szenzitiv
das Aroma aroma aroma
der Auftrag assignment megbízás
die Richtlinie guideline útmutató
die Weisung directive irányelv
die Direktive directive directive
evaluieren to assess, to evaluate értékelni
die Evaluierung evaluation értékelés
experimental experimental  kisérleti
die Abwicklung processing, settlement lebonyolítás, rendezés
der Beauftragter commissioner, appointee megbizott, meghatalmazott
beauftragen to assign, to commission megbízni, meghatalmazni
die Datenbank database adatbázis
die Beratung advice, consultation tanács, konzultáció
der Kalender calendar naptár
das Fachwissen expert knowledge szaktudás
der Fehler misttake, flaw hiba, hiányosság
der Monitor monitor monitor, képernyő
der Farbmonitor colour monitor színes képernyő
der Defekt defect, fault defekt, hiba
die Behebung rectification, removal elhárítás, eltávolítás
die Fehlersuche error finding, troubleshooting, debugging hibakeresés
der Nervenkitzel thrill idegbizsergető, izgalmas
die Wirklichkeit reality valóság, realitás
die Einstellung  attitude hozzáállás
die Ausstellung exhibition kiállítás
vermissen to miss nélkülöz, hiányol
vermisst missing hiányzó, eltűnt
ausgerechnet calculated, … of all things kiszámolt, éppen az
das Knie knee térd
knien to kneel térdelni
knielang knee-long térdig érő
die Show show showműsor, revü
massieren to massage masszíroz
die Kostüm woman's suit kosztüm
ursprünglich original, native eredeti
die Mineralwasser mineral water ásványvíz
der Schmuck decoration, jewel dísz, ékszer
eindeutig unambiguous egyértelmű
die Strafe penalty, punishment büntetés
der Treibstoff fuel, propellant üzemanyag, hajtóanyag
das Brennmaterial fuel, combustible material tüzelőanyag
der Aussenminister minister of foreign affairs külügyminiszter
die Fertigung manufacturing, assembling gyártás, összeszerelés
produzieren to produce, to manufacture gyártani
fertig ready kész
fertigmachen to finish, to lambaste készre csinál, elintéz, kicsinál, megdumál
die Anekdote anecdote anekdóta
der Gegenstand thing, item dolog, tétel
verwenden to use, to apply használni, alkalmazni
die Lösung solution, resolution megoldás, megfejtés, oldat

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal