Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

2301-2400

profitieren to profit, to benefit hasznot húz, profitál
mehrmalig repeated, several times többször
einbiegen to turn into befordul
wundern to surprise meglepni
staunen to wonder, to marvel csodálkozni
wiederholen to repeat, to get back ismételni, visszaszerezni
die Schwierigkeit difficulty nehézség
die Übung exercise gyakorlat, gyakorlás
die Muttersprache mother tongue anyanyelv
die Fremdsprache foreign language idegen nyelv
der Rückenwind tail-wind hátszél
die Kavität cavity üreg
die Höhle cave, hollow barlang, üreg
irgendwie anyway valahogy, valahogyan, bárhogyan
der Brenner burner égő
kraftvoll vigorous, powerful erőteljes
aufmerken to pay attention to odafigyel, felfigyel
merken to notice, to mark megjelöl, feljegyez, észrevesz
die Freizeit free time szabadidő
der Freizeitpark amusement park, recreational park szabadidőpark
unbekannt unknown ismeretlen
selbstverständlich of course, naturally, self-evidently persze, magától értetődő
die Kompetenz competence, authority, jurisdiction hatáskör, illetékesség, kompetencia
der Wirkstoff active ingredient hatóanyag
der Agent agent ügynök, képviselő
die Agenda agenda  napirend
die Ausbildung education, training oktatás, képzés
melden to report, to announce bejelenteni, közölni
die Mittagsstunde noon (hour) déli (óra)
die Sauberkeit cleanness, cleanliness tisztaság
die Einladung invitation meghívás, meghívó
das Bauwerk building építmény, épület
anschliessen to join, to connect csatlakozni, kapcsolódni, mellékelni
zuverlassig reliable megbízható
übergeben to deliver, to transfer átadni
eintreten to join, to enter belépni, csatlakozni
der Glückwunsch congratulation, good wishes jókívánság
die Ausgabe expense, expenditure kiadás, verzió, költség
der Eintritt ist frei admission is free belépés ingyenes
Noch weitere Fragen? Any more questions? Van még kérdés?
risikolos risk-free kockázatmentes
das Anlage facility, investment,  enclosure melléklet, befektetés, létesítmény
gratulieren to congratulate gratulálni
die Mühle mill malom
der Müller miller molnár
der Windmüller the owner of a wind power plant szélmalom tulajdonosa
die Windmühle wind mill szélmalom
pünktlich punctual, punctually pontosan
die Püntlichkeit punctuality, puctualness pontosság
vielen Dank thank you very much nagyon köszönöm
improvisieren to improvise improvizálni, rögtönözni
öffentlich public nyilvános, közérdekű
öffentliche Meinung public opinion közvélemény
die Landschaft countryside, landscape vidék, táj
dünken to seem tűnni, látszani
mich deucht  it seems to me nekem úgy tűnik
künstlich artificial mesterséges
langsam slow, slowly lassú, lassan
Warte mal hold on, wailt a bit pillanat
die Statistik statistics statisztika
der Level level szint
artig polite, courteous udvarias, jólnevelt
die Arbeit work  munka
der Notfall emergency vészhelyzet, sürgősségi eset
Keine Angst! Don't worry! Ne aggódj!
langsamer slower lassabban
das Kompliment compliment bók, dicséret
der Job job munkahely, állás, munka
fotografieren to photograph fényképezni
mir auch me too én is
der Polizist pliceman rendőr
der Politiker politician politikus
völlig fully, entire tele, egész
verdienen to earn, to deserve megérdemelni, megszolgálni
das Amt office, bureau hivatal
hoffentlich hopefully remélhetőleg
die Hilfe help segítség
noch was another thing  még egy dolog
einmalig one-time, unique egyszeri, egyedülálló
fressen to eat (animal) enni, zabálni (állat)
die Angelegenheit matter, affair ügy
die Genauigkeit accuracy pontosság
vielseitig versatile, multifaceted sokoldalú
das Holz wood  fa(anyag), élőfa
rotieren to turn, to rotate forogni
ultimativ ultimate végső
der Staub dust, powder por
die Zahlung payment, settlement fizetség, kifizetés, kiegyenlítés
renovieren to renovate renovál
präzise precise, concise pontos, szabatos
die Nachnahme payment on delivery utánvét
machmal sometimes, occasionally néha, olykor
trocken dry száraz
der Trockenbeton dry concrete szárazbeton
der Beton concrete (material) beton
mischen to mix keverni
die Mischung mixture keverék
intelligent intelligent intelligens
die Offensive offensive offenzíva, támadás
offensiv offensive támadó

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal