Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

2501-2600

de String string sztring, karakterlánc
stringent compelling, stringent kötelező, szigorú, nyomatékos
der Sieg victory győzelem
die Fachleute experts szakértők
der Hygiene hygieme higénia
der Betreiber operator üzemeltető
der Operator operator operátor, kezelő
der Eingriff intervention, intrusion erőszakos beavatkozás, közbelépés
die Öffentlichkeit publicity nyilvánosság
der Vorschlag proposal, suggestion javaslat, indítvány
der freier Markt free market szabad piac
der Markt market piac
elektrisch electric elektromos
bürokratisch bureaucratic  bürokratikus
intstallieren to install beszerelni, felszerelni, telepíteni
wirtschaftlich scientific tudományos
unterhalten maintain, entertain, to hold under fenntart, szórakoztat, karbantart, alátart
der Kontakt contact kapcsolat, érintkezés, kontaktus
die Kontaktperson contact person kapcsolattartó személy
die Förderung support támogatás, elősegítés
die Forderung claim, requirement követelés, követelmény
fördern to promote, to support, to bring forward előre vinni, támogatni
die Beförderung transport, promotion szállítás, fuvarozás, előléptetés
klettern to climb, to clamber, to scramble mászni, felmászni, kúszni
faszinieren to fascinate lenyűgözni, elkápráztatni
hinschauen to look there, to look closely odanézni
die Dichtung poetry, sealing költészet, szigetelés
blamieren  to disgrace, to make himself foolish blamál, nevetségessé tezs
beschuldigen to blame okolni, vádolni
das Debüt debut debütálás, bemutatkozás, első fellépés
debütieren to debut debütálni
die Saison season szezon, odény
die Kalorie calorie kalória
kalorienfrei calorie-free kalóriamentes
die News news hírek, újdonságok
der Lebensraum habitat élettér
die Savanne savannah szavanna
die Muskulatur musculature izomzat
der Muskel muscle izom
nützlich handy, useful hasznos, előnyös
der Schimpanse chimpanzee csimpánz
der Gorilla gorilla gorilla
kindish childish gyerekes
der Zentimeter centimeter centiméter
Kubik- cubic köb-
der Homo sapiens homo sapiens homo sapiens
der Schwank farce komédia
verfahren to travel, to proceed elutazni, eljárni, cselekedni
fragmentieren to fragment fragmentálni
das Fragment fragment töredék, darabka
die Fragmentierung fragmentation fragmentáció
der Steinbau stone building  kőépület
das Habitat habitat biológiai előfordulási hely, lakóhely
die Evolution  evolution evolúció, fejlődés
die Technologie technology technológia
das Wekzeug work tool munkaeszköz, szerszám
das Schaf sheep juh, birka
der Hüter guardian, custodian őrző, gyám, gondnok
die Unternehmung venture vállalkozás, vállalat, felvállalat feladat
motivieren to motivate motiválni
demotiviert demotivated ellenérdekelt, demotivált
demotivieren demotiválni ellenérdekeltté tenni, demotiválni
das T-shirt T-shirt póló
klassisch classical klasszikus, remek
das Internet internet internet
der Algorithmus algorithm algoritmus
defensiv defensive védekező, defenzív
der Detektiv detective detektív, nyomozó
messenscharf kinfe-sharp, razor sharp borotvaéles
scharf sharp éles
schärfen to sharpen kihegyezm, élesíteni
die Buchmesse book fair könyvvásár
das Labor laboratory laboratórium
der Laborant laboratory assistant laboráns
laborieren to work, to labour dolgozni
der Verlag  publisher kiadó
langfristig long term hosszú távú
kurzfristig short term rövid távú
fristen to eke out an existence tengődni, tengetni az életet
kümmerlich miserable, pitiful satnya, nyomorúságos
der Ferientag day off szünnap, pihenőnap
das E-mail email emali
die Weihnacht christmas karácsony
der Betriebsrat employee council üzemi tanács
konisch conical, tapered kúpalakú, kúpszerű
unfrei unfree nem szabad, gátlásos
die Sozialversicherung social security  társadalombiztosítás
die öffentliche Strasse public road közút
erklären to explain elmagyarázni
der Stern star csillag
barfuss barefoot mezítláb
weiblich feminine női, nőies
der Alligator aligator alligátor
der Pottwal sperm whale ámbráscet
die Amöbe amoeba amőba
die Anakonda anaconda anakonda
der Aal eel angolna
die Antilope antelope antilop
der Goldhamster golden hamster aranyhörcsög
die Milbe mite atka

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal