Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

2801-2900

das Megaphon megaphone, loudhailer hangtölcsér
die Armut poverty szegénység
die Immigration immigration  bevándorlás
die Einwanderung immigration  bevándorlás
immigrieren to immigrate bevándorol
einwandern in to immigrate to bevándorol valahová
die Erfahrung know-how, experience, expert knowledge  know-how, tapasztalat, szaktudás
das Know-how know-how  know-how
das Highlight highlight kemelkedő dolog
die Laser laser lézer
projektieren to project, to plan megtervez
besichtigen to inspect, to survey megnéz, megtekint
die Überwachungskamera monitoring camera, surveillance camera monitorozó kamera, figyelő kamera
die Emigration emigration kivándorlás
bequemste most comfortable legkényelmesebb
erstaunclich astonishing meglepő
einfacher simpler egyszerűbb
der Horizont horizon horizont, látóhatár
rasch rapid gyors, hirtelen
zugleich at the same time egyúttal
der Konsum consumption fogyasztás
die Konsumption consumption fogyasztás
der Büffel buffallo bivaly
der Wasserbüffel water buffalo vizibivaly
die Gastronomie gastronomy, catering gasztronómia
gastronomisch gastronomical gasztronómiai
das Konzept concept, draft koncepció, fogalmazvány, tervezet
der Tipp hint, tip tipp
das Tippen typing, betting gépelés, fogadás
tippen to tap, to tip megérinteni (ujjheggyel), találgatni
der Gutschein voucher utalvány, bon, kupon
der Kupon coupon kupon
der Coupon coupon kupon
verfügbar available rendelkezésre áll, elérhető
gucken to watch, to peep kukkolni, kukucskálni
stimulieren to stimulate stimulálni, ösztönöz
die Aufgabe task, assignment feladat, lecke
der Einsatz entry, input, assignment, bet betét, letét, bevetés, betevés
die Vorstellung imagination elképzelés
äusserlich outwardly, superficially külső, külsődleges
innerlich inwardly, mentally belső, bensőséges
leiden to suffer, to tolerate szenvedni, elszenvedni, elviselni, tűrni
die Kleidung clothing ruházat, öltözék
die Traumstadt dream city álomváros
traumverloren lost in dreams, as if in a dream álomba merülni
künftig in the future, future, prospective jövő, jövendő
üblich usual szokásos
die Kindersicherung child safety device gyermekbiztonsági eszköz
der Geschmack taste ízlés, íz
schnacken to gossip, to chat fecseg
der Schnack chit-chat fecsegés, locsogás
schmecken to taste megízlelni, ízlik, -ízű
die Absicht intention, purpose cél, szándék
die Meditation meditation meditáció
das Universum universe világegyetem, univerzum
die Gesamtheit total, aggregate, totality sokaság, összeség
das  Weltall universe, outer space világegyetem
der König king király
die Königin queen királynő
die Queen queen (British queen) királynő (angol királynő)
liebling favourite kedvenc
das Lieblingsfach favourite subject (in school) kedvenc tantárgy
täglich daily, day-by-day naponta, mindennapos
tauglich suitable alkalmas
die Schusterei cobbler's shop cipész üzlet
der Schuster cobbler cipész, suszter
der Komponist composer zeneszerző
komponieren to compose komponál, összállít
die Essenz essence esszencia, lényeg, kivonat
die Arie aria ária
der Arier Aryan árja
komplex complex, sophisticated komplex, bonyolult, sokrétű
weltweit worldwide, global világszerte, széles körű
das weltweites Netz worldwide web világhááló
das Netz net, web, mains háló, hálózat
die Heirat marriage házasság, házasságkötés
die Kinderrassel baby's rattle csörgő (babának)
der Kinderraub kidnapping of children gyerekrablás
rauben to rob elrabol, elragad
die Glaubenssache matter of belief hitkérdése
die Kirchensendung church broadcasting vallási adás
der Platzregen downpour záporeső, felhőszakadás
stricken to knit kötni
sticken to embroider hímezni
häckeln to crotchet, to tease horgolni, ugratni
bellen to bark (dog) ugatni
die Haut skin bőr
treulich faithfully híven, hűségesen
legen to put, to lay lefektetni, lerakni
das Mark marrow velő
gut aussehen to be good-looking jól kinézni
aussehen to look nézni, kinézni
ermüden to get tired kifáradni, kifáraszt
die Kontour contour, outline kontúr, körvonal
die Dunkelheit darkness sötétség
die Dunkelkammer dark room sötétkamra
der Bissen bite harapás, falat
bissenweise bit-by-bit falatonként
die Karriere career karrier
balancieren to balance egyensúlyoz, kiegyensúlyoz

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal