Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

3001-3100

das Delikt offence, delict bűntett, bűncselekmény, jogellenes magatartás
der Begriff concept, idea fogalom, felfogás
Nahost Middle East Közel-Kelet
der Nahost-Konflikt the Middle East conflict a közel-keleti konfliktus
Fernost Far East távolkelet
frisch fresh friss
das Vukabular vocabulary szójegyzék
die Nymphe nymph nimfa, hableány
die Leuchtturmwärterin lighthouse keeper (nő) világítótorony őr (nő)
der Leuchtturm lighthouse világítótorony
die Klippe cliff szirt, sziklafal
stürmisch stormy viharos
der Wellenschlag wash of the waves hullámverés
Wellen schlagen to make waves hullámokat generál
sich verdunkeln to darken elsötétedni, elhomályositani
in ihre Fußstapfen treten to follow her steps nyomdokába lép
der fussstapfen  footprint lábnyom
der Smaragd emerald, smaragd smaragd
fasziniert sein to be fascinated lenyűgözve lenni, elkápráztatva lenni
die Wangen cheeks orcák
die Wange face orca, arc
Beachtung schenken to pay attention odafigyelni
windig windy szeles
windiger rather windy nagyon szeles
beindrucken to impress benyomást tenni
hellblau light blue világoskék
das Ufer shore part
richtiggehend regularly remdszeresen, annak rendje szerint
verschwand disappeared eltűnt
bewegen to move mozgatni
das Dorf village falu
der Deutschkurs German course, German class, German lessons német tanfolyam
der Kurs course, training course, class, exchange rate, rate, market price útvonal, tanfolyam, kurzus, osztály, árfolyam, menetirány, piaci ár
das Unkraut weed gaz, dudva, gyom
der Zweig branch ág
infizieren to infect megfertőzni, fertőzni
die Infektion infection fertőzés
die Jahrhundertwende turn of the century századforduló
wenden to turn, to turn around megfordulni, megforgatni, váltani
das Blatt  page, leaf falevél, folyóirat, lap, oldal
vom Blatt absingen to sing from the sheet lapról elénekel
spielen vom Blatt to play at sight blattolni
ablesen to read off, to read out leolvasni
die Extension extension kiterjedés, bővítés, tágulás hosszabbítás
die Burg castle (fortress) vár
der Bürger citizen polgár, állampolgár
der Berufstätige worker dolgozó
der Beruf job, career, profession hivatás, pálya, szakma
der Arbeiter worker dolgozó, munkás
aufwärmen to warm up  felmelegedni
die Schulter shoulder váll
vielmehr rather inkább, jobban mondva
der Text  text szöveg
der deutscher Text German text német szöveg
deutscher German német
Deutscher Normenausschuss German Standards Committee Német Szabványügyi Bizottság
Deutscher Gewerkschaftsbund German Federation of Trade Unions Német Szakszervezeti Szövetség
jemand somebody valaki
gelingen to succeed sikerülni
beissen to bite harapni, megmarni, bántani
zeugen to beget, to give evidence nemzeni, tanúskodni
das Defizit deficit deficit, hiány, veszteség
defizient deficient hiányos, veszteséges
die Gewerkschaft trade union szakszervezet
ausgleichen to compensate kárpótolni, kiegyenlít, közömbösít
gleichen to resemble, to compare with, to correspond to hasonlítani, egyengetni, kiegyenlíteni, egyenlővé tenni
das Konzert concert koncert
Tschau! Bye! csaó!
prominent prominent, prominently prominens, , híres, kíváló
die Extravaganze extravagance, flamboyance különcködés, feltűnőség
extravagant extravagant, flamboyant külüöncködő, feltűnő, különleges
Servus! Hi! szerbusz, szervusz, szevasz
die Residenz residence rezidencia, székhely
das Model model modell, minta
unattraktiv unattractive nem vonzó
einwöchig one week long, lasting one week egyhetes
einfassen to surround, to hem, to put fences around it bekerít, beszeg
abrufbar downloadable lehívható
jawohl that's right, yessir igenis, úgy van
aufräumen to clean, to tidy kitakarítani, rendbe tenni
das Zwischenhoch interim high pressure zone közbenső magas légnyomású övezet
das Hochdruckgebiet high pressure region nagy nyomású övezet
hochdruck high pressure nagy nyomás
geniessen to enjoy, to relish élves, elfogyaszt, elkölt
exklusiv exclusive exkluzív
der Lebensrettel life saver életmentő
marklos without marrow, strengthless, weak erőtlen, velőtlen
zustäzlich additionally, furthermore, supplementary továbbá, kiegészítő, járulékos
der Brand afire, fuel, brand, sign stamped into an animal (brand) égés, tűzvész, tüzelőanyag, állatba égetett jel (brand), márka
brandneu brand-new vadonatúj
markentreu brand loyal márkához hű
markenbewusst brand conscious márkatudatos
die Loyalität loyalty hűség, lojalitás
die Bewussheit consciousness tudatosság
bewusstlos unconscious eszméletlen, öntudatlan, nem tudatos
bewusstloses Reagieren unconscious reaction öntudatlan reagálás
nun now most, nos
nicht knickbar unbendable nem
knicken to fold, to bend, to crease összehajlít, kihajlít, összegyűrni
Nicht knicken! Do not bend! Do not fold! Ne hajlítsa meg!

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal