Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

3201-3300

der Genuss enjoyment, pleasure élvezet, gyönyörűség
die Leidenschaft passion, vehemence szenvedély, indulat
die Massnahme measure, sanction intékedés, szankció
die Entfernung distance távolság
der Anhänger trailer (truck), supporter, hanger tanítvány, híve valaminek, pótkocsi, utánfutó, akasztó
die schwarze Liste black list fekete lista
der richtigen Weg the right way   a jó út
die Religion relegion vallás
übergehen to ignore, to overflow, to change over to, to pass mellőz, utolér, áttér
spirituell spiritual, spiritually szellemi, lelki
die Vermittlung mediation közvetítés
schlagkräftig powerful nagyhatalmú, ütőképes
kräftig strong, powerful erős, erőteljes
das Kunstwerk art piece, artwork műalkotás, műtárgy, művészeti alkotás
die Einrichtung institution, equipment intézmény, berendezés
die Quittung invoice számla
sich genieren to feel embarrssed/awkward feszélyezve érzi magát, restelkedni
geraten to get into, fall into belekerülni
geschehen to happen megtörténni
sich gewöhnen to get used to, accustomed to hozzászokni
giessen to pour, cast önteni
glänzen to glitter, shine csillogni
gleiten to glide csúszni, siklani
glotzen to gape, stare bámulni, bámészkodni
glühen to glow izzani, parázslani
greifen to grasp, grab, seize felfogni, megfogni
grollen to be angry, to grumble dühösnek lenni, morogni
hämmern to hammer, pound kalapálni
hängen to hang felakasztani
hauen to hit, hew megütni, vágni
heben to lift, raise felemelni
heilen to heal gyógyulni
heizen to heat melegíteni
herausbekommen to get out; find out, figure out rájönni, megfejteni
herausfordern to challenge kihívni
hetzen to rush about, incite hajszolni, üldözni, izgatni, uszítani
heulen to howl, bawl bömbölni, bőgni
hindern to hamper, impede hátráltatni
hüpfen to hop, jump ugrani
husten to cough köhögni
identifizieren to identify beazonosítani
immatrikulieren to register (univ) regisztrálni
impfen to vaccinate, inoculate beoltani
imponieren to impress, make an impression imponálni
informieren to inform tájékoztatni
irren to wander, stray; be mistaken tévedni, bolyongani
irritieren to confuse; irritate irritálni
isolieren to insulate; isolate szigetelni
jagen to hunt; chase, drive vadászni
jammern to wail, moan, yammer jajgatni, jajveszékelni, siratni
jauchzen to rejoice, cheer ujjongani
jaulen to howl nyivágolni, vinnyogni
jobben to work, have a job dolgozni, állással rendelkezni
jodeln to yodel jódlizni
joggen to jog kocogni
jucken to itch viszketni
justieren to adjust, to justify beállítani, igazítani
kämpfen to fight, to struggle harcolni, küzdeni
kauen to chew rágni
kehren to turn; to sweep fordítani, fordulni, söpörni
kennen to know, to be familiar with tudni, ismerni
klingen to ring, to sound csöngetni, hallatszani
kneifen to pinch, to squeeze, to crimp megcsípni, csipkedni
knüpfen to tie, to knot, to fasten gombolni
kotzen to vomit, to puke hányni, okádni
krächzen to caw, to croak károgni
kratzen to scratch, to scrape, to claw karcolni, vakarni, kaparni
kriechen to crawl, to creep mászni, kúszni
kühlen to cool, to refresh hűteni, hűsíteni
kürzen to shorten, to abbreviate rövidíteni, lerövidíteni
lächeln to smile mosolyogni
lauschen to eavesdrop, to listen lehallgatni
lecken to lick; to leak nyalni, nyalogatni, szivárogni, léket kapni
lehren to teach tanítani
leuchten to light up, shine, gleam világítani, fényleni, villámlani
lichten to thin out, lighten ritkítani, könnyíteni
lieben to love szeretni, szerelmesnek lenni
liegen to lie, recline, be situated heverni, feküdni
locken to lure, attract, entice vonzani
lohnen to reward, recompense megjutalmazni, viszonozni
sich lohnen to be worth (doing) megéri megtenni
lösen to solve, dissolve; loosen megoldani, kioldani, feloldani
lutschen to suck (on) szopni, szopogatni
mahlen to mill, grind őrölni, darálni
malen to paint, draw festeni, rajzolni
managen to manage menedzselni
meiden to avoid, shun elkerülni
nagen to gnaw, nibble rágcsálni
nähren to nourish; suckle szopni, etetni
naschen to snack, nibble, nosh nassolni, torkoskodni
necken to tease ugratni, évelődni
nicken to nod, to doze, to nap bólintani, biccenteni, bóbiskolni
nützen to use; to be useful használni, hasznosnak lenni
öffnen to open kinyitni, felnyitni
opfern to sacrifice feláldozni
ordnen to organize, put in order rendbe tenni, rendszerezni
pfeifen to whistle fütyülni, sípolni
plagen to plague, annoy kínozni, nyaggatni
preisen to praise, commend dicsérni, dicsőíteni, magasztalni
putzen to clean, groom kitakarítani, kipucolni

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal