Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

3401-3500

vermehren to increase növelni, gyarapítani, szaporítani
vernichten to annihilate, to exterminate megsemmisíteni
versagen to fail megbukni, elakadni, kudarcot vallani
verschlafen to oversleep átaludni
vertreten to represent, to stand in for képviselni, helyettesíteni. eltaposni
verwalten to administer, to manage adminisztrálni, kezelni
verwechseln to confuse, to mix up eltéveszteni, összekeverni, felcserélni
verweigern to refuse elutasítani
verweilen to linger, to while away időzni, tartózkodni, elütni az időt
verzeihen to pardon, to forgive megbocsátani, elnézni
sich vorstellen to imagine, to introduce elképzelni, bemutatni
wachen to be awake; keep watch őrködni, virrasztani
wachsen to grow nőni, növekedni, gyarapodni
wagen to dare merni, megkockáztatni
währen to last, hold out eltartani, folytatódni
wälzen to roll forogni, forgatni
wecken to wake, rouse felkelteni, felébreszteni
wehren to oppose, to fight back megtiltani, megakadályozni
sich wehren to defend oneself megvédeni magát
weichen to yield, to give way kitérni, hátrálni, utat engedni
weihen to consecrate, to devote szentelni, felavatni, rászánni
weinen to cry, to weep sírni, ríni
werfen to throw hajítani, dobni
wetzen to sharpen, to grind élesíteni, köszörülni
widmen to dedicate, to devote ráfordítani, odaadni magát, dedikálni
wiegen to weigh, to sway megmérni a súlyát, ingatni, ringatni
würzen to season, to spice fűszerezni, megízesíteni
zählen to count számolni, megszámolni
zapfen to tap (beer) csapolni (sört)
zaubern to do magic, to enchant csodát tenni, varázsolni, megigézni
zeichnen to draw, to sketch, to sign rajzolni, lerajzolni, lejegyezni, megjelölni
zelten to camp sátorozni
zerschlagen to shatter,to smash összetörni, szétzúzni, leverni
zerstören to destroy tönkretenni, lerombolni, elpusztítani
ziehen to pull, to draw elhúzni, húzni, vonulni, költözni
zielen to aim, to target célozni, megcélozni
zitieren to cite, to quote idézni, megidézni
zittern to shake, to tremble reszketni, remegni, cidrizik
zögern to hesitate habozni, tétovázni, hezitálni
züchten to breed, to culivate nevelni, termeszteni, tenyészteni
zünden to ignite meggyújtani, meggyulladni
zurücknehmen to take back visszavenni, visszavonni, visszahúzni
zwingen to force, to compel kényszeríteni
die Fahrerlaubnis driver licence jogosítvány (járművezetői)
die Jagd hunting, chase vadászás, hajsza, vadászterület
wilder fiercer vad
wildern to poach orvvadászat
der Wilderer poacher orvvadász
wild  wild vad, lakatlan, vadállat, törvényellenes
vermutlich probably valószínűleg, feltételezhetően
das Abenteuer adventure kaland
das Wörterbuch dictionary szótár
die Münze coin, mint érme, pénzérme, pénzverde
umkehren to reserve megfordítani
das Caravan caravan karaván, lakókocsi
das Wohnvagen caravan, camper (van) lakókocsi
die Mumie mummy múmia
mumienhaft mummy-like múmiaszerű
mumifizieren to mummify mumifikál
plözlich suddenly hirtelen
skeptisch sceptical, doubtful szkeptikus, kételkedő
forwärds cemetery, graveyard temető
die Unterstützung support, subsidy segély
technisch technically, technologically technikai, műszaki
der Rückschlag setback, kickback hátulütő, hanyatlás
die Archäologie archeology régészet, archeológia
der Archäologe archeologist régész, archeológus
archäologisch archeological régészeti, archeológiai
die Zeile row (in a table) sor (táblázatban)
die Kolonne column oszlop
die Reihe series, ranking sorozat, sorrend
die Spalte column (in a table) hasáb, oszlop (táblázatban)
forwärds forward rajta, gyerünk, előre
haften to stick, to adhere tapadni, ragadni
anhaften to stick onto rátapadni
die Erziehung education, upbringing nevelés
religiös religious vallásos
verfügen to command, to enact, to regulate utasítani, elrendelni, birtokolni, fúgázni
kaiserlich imperial császári
das Schicksal fate sors, végzet
begreifen to grasp, to understand megérteni
begreifend apprehensively, conceptually megértő, elvileg
begreiflich graspable, understandable, comprehendable megérthető, felfogható
theoretisch theoretical, theoretically elvileg, elméletileg, teoretikus
der Wissenschaftler scientist tudós
offensichtlich obviously nyilvánvalóan
offenbar obvious nyilvánvaló
die Zivilisation civilisation civilizáció
erkunden to explore, to investigate kutatni, feltárni
der Schimmer glow felcsillanni
keinen Schimmer it beats me dunsztom sincs
der Priester priest pap, Lelkész
mauern to build a wall, to lay bricks falazni, falat felhúzni
versüssen to sweeten megédesíteni
versüsst sweetened megédesített
die Versündigung sin, sinning vétek, bűnbe esés
versündigen to sin vétkezni, bűnbe esni
die Mauer wall fal
der Maurer bricklayer, mason kőműves
die Wand wall fal

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal