Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

3501-3600

ehrlich honestly, sincere, straight őszintén, tisztességes, becsüetes
geistig mental szellemi
der Diebstahl theft lopás
abschlagen to refuse, to knock off visszautasítm leüt
wesentlich essentially lényeges, alapvető
die Gier greed mohóság
gieren (nach) to lust for sóvárogni, epekedni
gieren to yaw, to sheer hirtelen eltérni
das Opfer sacrifice áldozat
überlassen to surrender, to abandon, to leave átengedni, ráhagyni, rábízni, megadja magát
das Plasma plasma plazma, sejtplazma
theatralisch ttheatric színházi, színpadias
der Sonnenwind solar wind
die Sonnenwende solstice napforduló
die Sommersonnenwende summer solstice nyári napforduló
die Wintersonnenwende winter solstice, midwinter téli napforduló
die Routine routine rutin
überschwingen to overshoot túllendülni, túllőni
die Stabilisierung stabilisation stabilizálás, stabilizáció, állandósulás
das eigenes Risiko own risk saját kockázat
das Flug flight repülés, szárnyalás
überzeugen to convince, to persuade meggyőzni
die Leiche corpse hotttest, hulla, tetem
der Kapitän captain kapitány
der Kapitänleutnant lieutenant főhadnagy
die Schraube screw csavar
schrauben to screw, to tease csavarozni, becsavarni, becsapni
der Segler sailor vitorlázó, vitorlás
primitiv primitive, savage (uncivilised) primitív, vadember
brüsk brusque, durva hirtelen, goromba
brüskieren to insult megsérteni
der Protestler protester tiltakozó, protestáló
vorher prior megelőzően
die Lagerung storage  tárolás
der Hochpunkt maximum point magas pont
enorm enormous óriási
die Schwachstelle weakness gyenge pont, gyengeség
fern far messze, távol
unsicher uncertain bizonytalan
zähmen to tame megszelidít
domestizieren to domesticate, to tame háziasít
der Vorstoss attempt, advance próbálkozás, előrenyomulás, rajtaütés
vorstossen to push forward, to protrude előrenyomulni, kilógni, szemére hányni
die Energie energy  energia
der Diplomat diplomat diplomata
vorbeglich pretended, allegedly színlelt, állítólagos
das Niemandsland no-man's-land senki földje
die Genügsamkeit frugality, modesty szerénység, mértékletesség
die Anschrift address cím, címzés
nachgeben to relent, to concede, to yield enged, alábbhagy, később megad
die Umlage share of the costs, approtionment, dues  hozzájárulás, illeték
zweifellos doubless, undoubtedly kétségtelen, kétségtelenül
das Mineral mineral (material) ásvány
mineralisch mineral (adjective) ásványi
unterlaufen to circumvent, to avoid, to underrun beosonni, nekirontani, kijátszani, aláfutni
das Testament testament, will végrendelet, szövetség (vallás)
die Mündung muzzle (of pipes), orifice torkolat, csőszáj, szájnyílás
münden to flow into torkollik
Bis bald! See you soon! Hamarosan találkozunk!
der Kraftsport power sport erősítő sport
das Bodybuilding bodybuilding testépítés
unterschlagen to embezzle elsikkaszt
betrogen werden to be cheated becsapott, megcsalt
der Kommissar commissioner, biztos megbizott, biztos
die Astrologie astrology asztrológia
der Untermieter lodger, subtenant albérlő
der Mieter tenant bérlő
ausflicken to patch kifoltozni, megfoltozni
das Benzin petrol benzin
gemeldet reported bejelentett, jelentett
der Bulle cop, bull zsaru, bika, bulla
der Gegensatz opposite ellentét, ellentétel
gegensätzlich contrary, contrarily ellenkezőleg
das Paradies paradise paradicsom, édenkert
seltsam odd, strange furcsa, különös
die Privatsache private affair, private matter magánügy
umgebracht slain megölték
umbringen to slay, to kill megölni
sich umbringen to commit suicide öngyilkosságot elkövetni
der Dinosaurus dinosaurus dinoszaurusz
der Dinosaurier dinosaurus dinoszaurusz
schützen to protect, to defend védeni, támogatni, oltalmazni
der Schützer custodian védő, pártfogó
die Abrechnung accounting, revenge elszámolás, leszámolás
die Kaution bail, deposit, security óvadék, biztosíték, kaució
vergeben to forgive megbocsátani
das Oldtimer antique car, oldtimer oldtimer, régi autó
die Persönlichkeit persomnality, character személyiség, egyéniség
die Durchsage announcement bemondás, bejelentés
engagiert dedicated, enthusiastic lelkes, elkötelezett
verbringen to take, to spend eltölteni, elvinni
die Ironie irony irónia, gúny
der Engel angel angyal
der Flieger airplane, pilot, aviator repülőgép, pilóta
die Strangulation strangulation fojtogatás
die Kantine canteen kantin, üzemi étkezde
ausflippen to go crazy megbolondulni, meghibbanni
kapieren tu understand, to get the picture felfogni, megérteni
vollends completely, entirely teljesen, tökéletesen
vollenden to accomplish, to achieve lezárni, befejezni

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal