Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

3701-3800

formulieren fo formulate, to phrase megfogalmazni
heilig sacred szent
ich bin bei euch I am with you veletek vagyok
der Taufpate godparent keresztszülő
die Taufe baptism, christening keresztelő, keresztség
der Kaufpreis purchase price vételár
der Protokoll minutes, protocol protokoll, jjegyzőkönyv
unwichtig unimportant nem fontos, jelentéktelen
vegetativ vegetative vegetatív, nem akaratlagos
das Symptom symptom tünet, szimptóma
die Lobotomie lobotomy homloklebenyműtét, lobotómia
höfflich courteous, polite, politely udvarias, udvariasan
protokollieren to log, to protocol jegyzőkönyvezni
das Spezialgebiet specialty szakterület
der Schreibtisch writing desk íróasztal
charakterfest steadfast, high-principled gerinces, szilárd jellemű, rendíthetetlen
der Charakter character jellem, jelleg
charakterlos characterless, spineless jellemtelen, jellegtelen
das Arschloch asshole seggfej
bemühen to attempt, to bother venni a fáradtságot, igyekezni
das Bemühen effort, endeavor igyekezet, fáradozás
die Fotokopie photocopy fénymásolat
Hände hoch! Hands up!  Kezeket fel!
die Querele quarell vita
die Reportage reportage, report, coverage tudósítás
die Fotoreportage photo report fotóriport, fényképes tudósítás
tief schlafen to be fast asleep mélyen alszik
die Tapete wallpaper tapéta
du muss los you have to go el kell menned
telefonieren to phone telefonálni, telefonon beszülni
die Quarantäne quarantine karantén
die Herstellung production gyártás
herstellen to manufacture, to prepare, to make gyártani, előállítani
Augenkontakt herstellen to make eye contact szemkontaktusba lépni
der Augenkontakt eye contact szemkontaktus
der Biograf biographer életrajzíró
die Biografie biography életrajz
das Curriculum  curriculum tanterv
das Curriculum Vitae curricuolum vitae életrajz
verschaffen to procure, to provide, to get beszerez, biztosít, megszerez
der Sensor sensor szenzor, érzékelő
der Fühler sensor érzékelő, tapogató
wechselhaft variable, capricious változékony
der Tumult tumult, turmoil, commotion tumultus, zűrzavar
der Tumultant rioter lázadó
der Luftschlag air attack légi csapás, légi támadás
abschiessem to launch, to shoot kilőni, lelőni
der Fahrgast passenger utas
dringend urgent, urgently sűrgősen, halaszthatatlanul
verdecken to cover, to conceal eltakarni, takargatni
die Pistole pistol, gun pisztoly
erledigt settled el van intézve
das Theaterstück stage play színdarab, színházi darab
cool excellent klassz, nyugodt, kíváló
gleichzeitig at the same time ugyanakkor, egyidejűleg
anstellen to employ, to activate beállítani, alkalmazni, sorba állni
die Überwachung surveillence, monitoring felügyelet, ellenőrzés
vertraut familar, intimate ismerős, bizalmas
Bis dann! So long! Viszlát!
der Zufall chance, coincidence véletlen
das Rouge rouge rúzs, ajakrúzs
hinstellen to arrange, to situate elhelyezni
der Lippenstift lipstick ajakrúzs
der Vollmond full moon telihold
schwierigste most difficult a legnehezebb
entfernt remote, distant, deleted távoli, távolra eső, eltávolított
der Steller regulator állító, helyező
leiser less noisy kevésbé zajos
scheusslich abominable utálatos, undorító, ocsmány, szörnyű
abstinent abstinent absztinens, önmegtartoztató
geschickt deft, skillful, to be have been sent there ügyes, ügyesen, odaküldött
hinreichend sufficient elég, elegendő
liebevoll affectionate szeretetteljes, jóságos
anschliessend afterwards majd
aggressiv aggressive agresszív, rámenős, erőszakos
qualvoll agonizingly, very painfully kínos, fájdalmat okozó
pauschal general általános érvényű
allerlei all sorts of vegyes, mindenféle
angeblich alleged, supposed állítólag, állítólagos
beinahe almost majdnem, szinte
nebenbei besides mellesleg
ehrgeizig ambitious törekvő, becsvágyó, nagyravágyó
die Besserung recovery jobbulás, javulás, javítás
saftig juicy, succulent lédús, zamatos
die Mediathek media library médiatár
die Biblithek library  könyvtár
die Startseite homepage, front page honlap, indítólap
unterstützen to support, to promote tamogat, segít, alátámaszt
der Tatort crime scene tetthely, bűntett helyszíne
der Betrüger cheater, crook csaló
verlobt engaged eljegyez, jegyes, eljegyzett
die Szene scene jelenet, színpad
der Forenziker forensic expert  törvényszéki szakértő
der Datendieb data thief adat tolvaj
der Dieb thief tolvaj
vierstellige Anzeige four-digit display négyszámjegyű kijelző
die Anzeige advert, display hirdetés, kijelző
der Diebstahl theft lopás
betreiben to operate  üzemeltet
die Vorschau preview előzetes

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal