Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András német-angol-magyar bingo szótár sorozat

3801-3900

verrückt mad, crazy bolond, őrült
das Brautkleid bridal dress, wedding dress menyasszonyi ruha
die Braut bride menyassszony
der Geophysiker geophysicist geofizikus
der Tremor tremor remegés
die schäferei sheep farm, sheep breeding juhtenyésztő gazdaság, juhfarm, juhtenyésztés
spontan spontaneous spontán, ösztönösen, önkéntelenül
die Schwäbische Alpen Swabian Alps Sváb-Alpok
der Pilger pilgrim zarándok
pilgern to pilgrim, to make a pilgrimage zarándokolni
korrupt corrupt, crooked korrupt, megvesztegethető
Kiew Kiev Kijev
die Feuerwache fire station, fire house tűzoltóállomás
das Löschfahrzeug fire truck, fire engine túzoltóautó
löschen to delete, to extinguish, to damp,  elolt, kitöröl, csillapít
der Nerv nerve ideg
der Wahn craze, delusion őrület, érzékcsalódás
die Ablenkung distraction, deviation elterelés, eltérítés
die Entziehungskur rehab, detoxication programme elvonókúra
der Kamerad comrade bajtárs
die Kameradschaft comradeship bajtársiasság
der Nachbar neighbour szomszéd
oberflächlich superficial felületes (sérülések), felszíni, felületi
widersprüchlich contradictory ellentmondásos, ellentmondó
normaleweise normally, usually általában, szokás szerint
das Sorgerecht custody felügyeleti jog és kötelezettség
die Ernährung diet, food, nutrition élelmiszer, táplálék
schwanger pregnant terhes, állapotos várandós
der Serienkiller serial killer sorozatgyilkos
(sich) upgewöhnen to give up (an addiction) leszokni, leszoktatni (valamiről)
die Berghütte alpine hut, mountain lodge hegyi kunyhó
explosiv explosive robbanékony
das Märchen myth, fable mese, tündérmese
der Rohstoff natural resource nyersanyag
das Kupfer copper réz
der Regenwald rainforest esőerdő, trópusi őserdő
das Eisenerz iron ore vasérc
die Holzkohle charcoal faszén
die Köhlerei charcoal burning plant, charcoal burning faszénégető telep, faszénégetés
die Kohle coal, carbon szén
der Lama lama láma
die Dämmzahl sound absorption coefficient hangelnyelési együttható
der Pilz mushroom, fungus gomba
die Spore  spore spóra
das Tauwasser condensation water, defrost water kondenzvíz
der Tau dew harmat
das Trau rope kötél
strenger stricter, severer szigorúbb, zordabb
kurzsichtig shortsighted rövidlátó
der Dämmstoff insulation material szigetelő anyag
der Unterdruck vacuum alulnyomás, nyomáshiány, vákuum
das Vakuum  vacuum vákuum
der Ziegelstein claybrick tégla, agyagtégla
die Absage refusal, rejection, cancellation, reclination lemondás, elutasítás, törlés
die Todesangst fear of death halálfélelem
das Viertel quarters, neighbourhood negyed, városrész
das Erdbeben earthquake földrengés
das Beben quake, tremour rengés, remegés
verdrängen to oust, to suppress kiűzni, kiszorítani, elfojt, elnyom
die Bevölkerung population lakosság, népesség
érdbebensicher eartquake-proof földrengésbiztos
ängstlich anxious, afraid aggodó, ijedt
desorientiert disoriented szellemileg zavart, megzavarodott
orientieren to orientate  tájolni, tájékozódni
die Platte slab, sheet, tile, plate lemez, tábla, lap
der Geologe geologist geológus
der Andesit andesite andezit
die Amplitude amplitude amplitúdó, kiterjedés, kilengés, nagyság
fesseln to mesmerise, to captivate, to be attract lebilincselni, lekötözni
lebensmut courage to face life, optimism bátorság, életkedv
der Mut courage, bravery bátorság, merészség, hangulat
der Erdkern core of the earth földmag
die Raumfahrt space travel űrhajózás, űrutazás
die Stammcelle stem cell őssejt
der Ruhm fame, glory hírnév, dicsőség
der Kommissar commissioner, inspector népbiztos, biztos
der Irrsin insanity, lunacy ekmebaj, őrület
der Opa grandpa nagypapi
die Oma grandma nagymami
ähmlich similar hasonló
das Schweigegeld hush money hallgatási day
das Erpressungsgeld blackmail money zsarolási pénz
die Erpressung blackmai zsarolás
magersüchtig anorexic étvágytalan
ausgiebig ample, amply kiadós,. Bőséges
gewinkelt angled sarkos, szögletes
eckig angular szögletes, esetlen
autoritär authoritarian tekintélyen alapuló
entsetzt horrified, terrified, appalled megrémült, megdöbbent
mühsam arduous, troublesome nehéz, fáradságos
die Blamage disgrace, humiliation blamázs, égés, szégyen
eintgemischt meddled belekevert
einmischen to mix into, to intervene belekeverni
der Bewaffnete armed person felfegyverzett személy
der Bauleiter construction leader építésvezető
der Gerichtsmediziner forensic doctor igazságügyi orvosszakértő
häufig often gyakran, sűrűn
die Belohnung reward, remuneration jutalom, fizetség
verenden to perish, to die kimúlik, a végét járja
insgesamt altogether, collectively összesen, mindösszesen, együtt

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal