Félegyházi András - alias - ndrás
angol-magyar / magyar-angol fordító és tolmács

Filozófia: a fordítás a hobbim is - mindent személyesen fordítok - napi 40000
karakternél többet csak rendkívüli esetben vállalok     English version

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

Küldetés

Szótárközpont

Képesítés

Referenciák

Fordítási feltételek

Gondolatok

Intranet

Elérhetőség:
Telefon: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

Félegyházi András

06 Informatika  

No. Angol/English Magyar/Hungarian
1 abandonment hívás eldobása (call center esetében)
2 acceptability elfogadhatóság
3 acceptable error rate elfogadható hibaarány
4 acceptance testing átvételi tesztelés
5 access control hozzáférési jogosultságok ellenőrzése
6 access violation hozzáférési jogosultságok megsértése
7 accountability számonkérhetőség
8 account felhasználói fiók
9 accredit bevizsgál
10 accreditation  bevizsgálás
11 systems security accreditation  rendszerek biztonsági bevizsgálása
12 accrual-based eredmény szemléletű
13 accuracy pontosság
14 accurate pontos
15 achieve valóra vált (tervet)
16 acid test lakmusz teszt
17 acknowledgement köszönetnyilvánitás
18 acquisition  beszerzés
19 action list intézkedés lista
20 action plan intézkedési terv
21 address foglalkozik vmivel
22 adequacy megfelelés
23 adjustment igazítás
24 administration (system)  rendszerfelügyelet 
25 adoption alkalmazása vminek
26 advantage előny
27 adverse opinion elutasító vélemény
28 advisable  ajánlatos
29 agile tevékeny
30 alert riasztás
31 align illeszt
32 amendment kiegészítés
33 application layer  alkalmazási réteg
34 application alkalmazás
35 appraise minősít
36 approach megközelítés
37 appropriateness helyénvalóság
38 approval jóvahagyás
39 approve jóváhagy
40 arithmetic számszaki
41 assess felmér
42 assessment felmérés
43 Asset  vagyonelem
44 Assign (task) kijelöl
45 assurance bizonyosság nyújtás
46 assurance, to provide reasonable assurance ésszerű bizonyosságot nyújt
47 assurance process  bizonyosság nyújtás folyamata
48 assurance professional bizonyosság nyújtást végző szakember
49 assurance services megerősítő felülvizsgálati szolgáltatások
50 assure szavatol
51 attestation hitelesítés (könyvvizsgálat)
52 attribute jellemző
53 audit  auditálni
54 audit committee (IT) Audit bizottság
55 audit function  ellenőrzési szervezeti egység
56 Audit trail ellenőrzési nyomvonal
57 Auditor (IT) Információrendszer ellenőr 
58 authentication  hitelesítés
59 authority hatáskör
60 authorization  jogosultságok engedélyezése
61 avail előny
62 availability rendelkezésre állás
63 aware tisztában lenni vm-vel
64 awareness tudatosság
65 Back Door  Hátsó ajtót nyitó program
66 background check biztonsági átvilágítás
67 backlog hátralék
68 back-up mentés
69 Back-up site  tartalék telephely
70 Balanced Scorecard  Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám rendszer
71 Bandwidth  sávszélesség 
72 base line viszonyítási alap
73 benchmark összehasonlításkor használt mérték
74 benchmarking összehasonlító értékelés
75 best practices bevált gyakorlatok
76 body testület
77 booklet ismertető füzet
78 breach szabálysértés
79 briefing tájékoztató
80 Budget  Éves pénzügyi terv
81 Budgets pénzügyi terv fejezetei
82 build kivitelez
83 business üzleti
84 Business case megtérülés vizsgálat
85 business continuity management  működés folyamatosság menedzsment
86 Business continuity plan  működés folyamatossági terv
87 business culture  szervezeti kultúra 
88 business entity vállalat
89 business initiative üzleti javaslat
90 Business process owner  üzleti folyamat felelőse
91 business process re-engineering üzleti folyamatok újra szervezése
92 business sponsors üzleti finanszírozó
93 business unit  szervezeti egység 
94 CAATS (Computer assissted audit techniques) számítógéppel támogatott ellenőrzési eszközök
95 capability képesség
96 capacity management  kapacitásgazdálkodás 
97 careful körültekintő
98 certificate tanúsítvány
99 certified szakképesítéssel rendelkező
100 Champion szorgalmaz
101 Change control procedure Változtatás engedélyezési eljárás
102 change management  változáskezelés 
103 Change request  változtatási kérelem 
104 charging (service fees) felszámítás
105 checklist ellenörző lista
106 chief architect fő architektúra tervező
107 CISA okleveles információ-rendszer ellenőr, CISA
108 classification osztályozás
109 clear egyértelmű
110 clearance biztonsági ellenőrzés
111 CMM, Capability Maturity Model for Software  szoftverrendszer fejlesztési képesség érettségi modellje 
112 COBIT Az Információhoz és kapcsolódó technológiához tartozó kontroll célkitűzések, COBIT
113 code of conduct  etikai szabályok 
114 collating összeolvasás
115 commission hivatalosan megbíz
116 Communication  tájékoztatás
117 compensate kárpótol
118 compensating control helyettesítő kontroll
119 Competency  szakértelem
120 compliance szabályosság (könyvitelben)
121 compliance checking megfelelőség ellenőrzése
122 compliant előírásoknak megfelelő
123 component  alkotó elem
124 comprehensive mindenre kiterjedő
125 Compromise  nyilvánosságra kerülése (pl titkos kulcs) 
126 computer based documentation  elektronikus dokumentáció 
127 conceptual design  Fogalmi szintű terv 
128 Conceptually  fogalmi szinten 
129 Concern aggály
130 condensed tömör
131 confidentality Bizalmasság
132 configuration baseline alapkonfiguráció
133 configuration data management  konfiguráció adatainak kezelése 
134 confirm megerősít
135 congruent összhangban álló
136 connectivity összeköttetés
137 consensus közösen elfogadott vélemény
138 considerations szempontok 
139 consistent  önellentmondásmentes 
140 Console log  konzol napló
141 constant állandó
142 context szövegösszefüggés
143 Contingency planning Rendkívüli eseményekre felkészülés
144 contingency test rendkívüli helyzet kezelési teszt
145 Continous service folyamatos szolgáltatás
146 contractually negotiated liabilities szerződésben kikötött kötelezettségek
147 control  kontroll
148 control-based kontroll alapú
149 control exception kontrollok sérülése
150 control framework kontroll keretrendszer
151 control issues kontrollal kapcsolatos kérdések
152 Control loop  kontroll ciklus
153 control measures kontroll intézkedések
154 Control Model kontroll modell
155 Control Objectives Kontroll célkitűzések
156 Control Observations Kontroll megállapítások
157 control practices kontroll eljárások
158 control provisions kontroll előírások
159 control requirement Kontroll követelmény
160 control statement Kontroll norma
161 Control totals  ellenőrző összegek
162 Convert site telephely átállítása
163 Corporate asset  vállalati vagyon
164 Corporate data model  vállalati adatmodell 
165 corporate resource  vállalati erőforrás 
166 corrective helyreigazító
167 corroborative evidence megerősítő bizonyíték
168 Corruption of data  adatok károsodása
169 cost-accounting költségkönyvelés
170 cost benefit analysis költség haszon elemzés
171 Cost management  Költség gazdálkodás 
172 Cost monitoring  költségek figyelemmel kísérése
173 cost performance költségvetési terv teljesítése
174 cost/performance ratios  költség / teljesítmény értékarány 
175 cost-effective  gazdaságos 
176 costing költségtervezés
177 covenant szerződés
178 Critical Success Factor kritikus sikertényező (KST)
179 critical létfontosságú
180 criticality kritikus jelentőség
181 Cultivate gondoz
182 Curricula tematika (tantárgy)
183 Custodian of data adatfeldolgozó
184 custody  felügyelet
185 customer Ügyfél
186 Customer (BSC) Vevői Nézőpont (kiegyensúlyozott stratégia mutatószámrendszer)
187 Cut-off points (operations)  leállítási pontok (rendszer üzemeltetésben) 
188 cyber threats  kibertérből származó fenyegetések 
189 cyberspace  Kibertér 
190 damage megrongálódás
191 dashboard műszerfal
192 data base repository adatszótár
193 data classification schema Adatosztályozási séma
194 data dictionary adatszótár
195 data ownership adat-tulajdonlás
196 Data ownership policy adatgazdákra vonatkozó szabályozások 
197 data redundancy adatredundancia
198 data validation adat helyesség (tartalmi) ellenőrzése 
199 data verification adat helyesség (formai) ellenőrzése
200 decision support systems  döntés támogató rendszerek 
201 Defects of data adathibák
202 deficiency hiányosság
203 Defined szabályozott
204 defined process szabályozott folyamat
205 degree mérték
206 delineate felvázol
207 Deliverables (projekt) termékek
208 delivery szolgáltatás nyújtása
209 denial of service attack túlterheléses támadás
210 depict leír
211 deploy handrendbe állít
212 describe ismertet
213 Design (system, software)  (rendszer / szoftver) terv
214 design specification (application, sw acquisition development) szoftver specifikáció
215 Detection method  feltárási (audit), észlelési (biztonság) módszer
216 Detection risk feltárási kockázat (audit), észlelési kockázat (biztonság)
217 deviation (from) jelentős eltérés (vmitől)
218 direction útmutatás
219 Disaster recovery plan  Katasztrófa utáni helyreállítási terv 
220 discharge felment
221 discipline szakterület
222 disciplined fegyelmezett
223 disclaimer Felelősséghárítás
224 disclosure közzététel
225 discrepancy különbözőség
226 discretionary authority  saját belátására bízott döntési jog (kijelölt vezető)
227 dispach megoldásra átad
228 dispose megszabadul
229 disruption  üzemzavar
230 distraction figyelemelterelés
231 distribution (szoftver) terítés
232 divestiture jogfosztás
233 domain szakterület
234 dos and dont engedélyezettt és tiltott dolgok
235 DRP katasztrófa-helyreállítási terv
236 drive ösztönöz
237 driver hajtóerő, ösztönző tényező
238 due diligence  elvárható gondosság
239 Due professional care  elvárható szakmai gondosság 
240 effective  eredményes 
241 effectively  eredményesen
242 effectiveness eredményesség 
243 efficacy eredményesség 
244 efficiency hatékonyság 
245 Efficient  hatékony
246 effort erőfeszités
247 electronic business Elektronikus üzletvitel 
248 Electronic commerce Elektronikus kereskedelem 
249 Electronic signature and certification  elektronikus aláírás és tanúsítvány
250 eligibility jogosultság
251 embezzlement hűtlen kezelés
252 Emergency Changes  Rendkívüli változtatások
253 emergency situations  rendkívüli helyzet
254 empowerment  felhatalmazás
255 Enabler(s) (a lehetőségek kihasználását) lehetővé tevő tényezők
256 encryption  titkosítás
257 end-to-end teljes körű, átfogó
258 Enforced (process) betartatott (folyamat)
259 engagement kötelezettségvállalás
260 Enhancement of process  folyamat továbbfejlesztése
261 ensure biztosít
262 entity entitás
263 environment  környezet
264 equitable méltányos
265 error-prone meghibásodásra hajlamos
266 Escalation procedures  Eszkalációs eljárások
267 escrow agreement letéti szerződés 
268 essential nélkülözhetetlen
269 Established methodology elfogadott módszertan
270 evaluation kiértékelés
271 ex-ante előzetes
272 excellence  kiválóság
273 Exception  kivétel, rendkívüli esemény
274 exception analysis  rendkívüli események elemzése 
275 Exception handling  rendkívüli események kezelése
276 exception reports  rendkívüli eseményekről történő jelentés 
277 executive felső vezető/vezetés
278 Executive Summary Vezetői összefoglaló
279 exercise responsibility eleget tesz a kötelezettségeknek
280 exhaustive kimerítő (jellegű) pl felsorolás
281 expedient  célszerű
282 expertise szaktudás
283 exptected error-rate várható hibaarány
284 ex-post utólagos
285 exposure veszélyeztetettség
286 extent of breaches of continuous service  A folyamatos szolgáltatásban bekövetkezett üzemszünet kiterjedése 
287 facilitated assessment kidolgozott értékelési eljárás
288 facilities létesítmények (az összes IT erőforrásnál)
289 Facilities management létesítmény gazdálkodás
290 facility environmental control létesítmények / berendezések környezet felügyeleti eljárásai (pl. térfigyelő rendszerek)
291 failure meghibásodás
292 fairness korrektség
293 fallback visszatérés
294 Feedback  visszacsatolás 
295 fiduciary (adj ) pénzügyi megbízhatóság (A vagyon, a vállalati eszközök (jog szerinti) hű kezelése)
296 field work helyszíni ellenőrzés (audit munkánál)
297 file állomány, fájl
298 Financial (BSC) Pénzügyi Nézőpont
299 Findings  megállapítások
300 Finger pointing Egymásra mutogatás (egymás vádolása)
301 fire alarm  tűzjelző
302 focus koncentrál
303 follower követő (stratégia)
304 follow-up activities  Utómunkálatok (projektirányításban, minőségbiztosításban) 
305 Framework Keretrendszer
306 fraud csalás
307 full disclosure teljességi nyilatkozat
308 Full life-cycle project methodology  Teljes rendszerfejlesztési-életciklusra vonatkozó projektmenedzsment módszertan 
309 functional működő
310 Function points  Funkció pontok (alkalmazási rendszerek méretének mérésére) 
311 Gap Eltérés (pl érettség vizsgálat), különbség
312 Gap analysis Eltérésvizsgálat
313 generally applicable általános érvényű
314 Global approach  Általános megközelítés 
315 going concern concept működés folytonossága elv
316 go-live éles indulás
317 good practice bevált gyakorlat
318 governance irányítás
319 granularity finomság, részletesség
320 Guidelines  Útmutató 
321 hacking számitógépes betörés
322 Health and Safety Authority Munkavédelmi Felügyelőség
323 help-desk (informatikai) ügyfélszolgálat
324 hence ennélfogva
325 high-level approach magasszintű megközelítés
326 highlight kihangsúlyoz
327 Housekeeping karbantartás
328 How to Use Használati útmutató
329 human resources management plan Humán erőforrás gazdálkodási terv 
330 identify azonosít
331 Identity Management Személy azonosítás kezelése
332 illustrate szemléltet
333 Image systems  Képfeldolgozó rendszerek
334 impact hatás
335 impacts hatások, következmények
336 imperatives alapkövetelmény
337 Implementation  megvalósítás
338 Implementation Tool Set  Implementációs eszköztár
339 Implementing  megvalósítás 
340 impractical  (gyakorlatban) használhatatlan 
341 Improvement  továbbfejlesztés
342 Inception (of project)  Projekt indítása
343 incident  rendkívüli esemény 
344 incompatible összeegyeztethetetlen
345 Inconsistency of data  ellentmondásos adatok
346 incorporate figyelembe vesz (pl. döntések során szempontot)
347 incremental measurement scale  Fokozatosan növekedő mérési skála 
348 independent assurance független értékelés, független megerősítés
349 indicator mutató(szám)
350 industry leaders iparági vezető szakemberek / vállalatok
351 information architecture információ-architektúra
352 information asset információvagyon
353 information control environment  Információ-kontroll környezet
354 Information criteria információ-kritériumok
355 Information management  információmenedzsment
356 Information model  Információmodell 
357 Information security  információbiztonság 
358 information system  információrendszer 
359 information system access  információrendszerek hozzáférés jogosultságai
360 information system security  információrendszer biztonsága 
361 information systems planning  Információrendszerek tervezése
362 inherent IT risks eredendő kockázat
363 initial kezdeti
364 initiative kezdeményezés
365 innovator vezető (stratégia), technológiailag élenjáró
366 input bemenet(ek)
367 Inquiry / enquiry tájékozódás (ha nem bűncselekményről van szó), kivizsgálás.
368 institute intézményesít
369 insurance codes  Biztosítási szabályok
370 insurance policy Biztosítási kötvény
371 integral szerves
372 Integration testing  integrációs tesztelés
373 integrity sértetlenség,
374 intellectual property szellemi tulajdon
375 Interaction  kölcsönhatás 
376 interface interfész
377 Internal (BSC) Működési folyamatok Nézőpont (balanced scorecard)
378 Internal audit belső ellenőrzés
379 internal control environment belső kontroll környezet
380 internal control (system) belső irányítási és ellenőrzési rendszer
381 internal control review belső kontroll felülvizsgálata
382 Internal controls  belső kontrollok
383 International Standard Guidelines  Nemzetközi szabványok útmutatói
384 interoperability együttműködési képesség
385 Inventory (of configuration elements) (konfigurációs elemek) leltára
386 investment management Informatikai beruházások kezelése
387 irrelevant lényegtelen
388 IS Audit  Információrendszer audit
389 issue ügy
390 IT informatika
391 IT Assurance bizonyosság nyújtása az informatikáról
392 IT Control Diagnostic  Az informatikai kontrollok felmérése 
393 IT-enabled investment az informatikával támogatott beruházások
394 IT governance Informatikai irányítás
395 IT initiative informatikai (funkció) javaslat(a)
396 IT management informatikai vezetés
397 IT operative plan informatikai üzemeltetési terv
398 IT organisational standards  Informatikai részleg szervezeti működési szabályzata 
399 IT production  Informatikai szolgáltatás (nyújtása) 
400 IT project plan informatikai projekt terv
401 IT Quality Plan  informatikai minőségügyi terv
402 IT strategic plan stratégiai terv
403 IT tactical plan(s), informatikai taktikai terv 
404 IT value management informatikai érték menedzsment
405 Job (operations)  Kötegelt adatfeldolgozási folyamat (Üzemeltetés) 
406 Job Scheduling A gépi műveletek ütemezése
407 judgements (on quality) véleményt alkot; értékel
408 Key Goal Indicator kulcsfontosságú célmutató (KCM)
409 key individual  kulcsember 
410 Key Performance Indicator kulcsfontosságú teljesítménymutató (KTM)
411 Knowledge management  tudásmenedzsment 
412 Knowledge-based system ismeretalapú rendszer
413 lead times  átfutási idő
414 leading edge élenjáró, versenyelőny
415 lead or lag vezető, vagy követő
416 Learning / Innovation (BSC) Tanulási és fejlődési Nézőpont
417 least access as required minimálisan szükséges hozzáférés (szükségesnél nem több)
418 least needed a szükséges legalacsonyabb (jogosultság)
419 Legal entity  Jogi személy(iségű társaság)
420 leverage hasznosít+C3335
421 Liabilities  kötelezettségek
422 life cycle methodology  (Rendszerfejlesztési) életciklus módszertan 
423 limited korlátozott
424 limited number of performance indicators korlátozott számú teljesítménymutató
425 Limited tools  Korlátozott (pl. számú / funkcionalitású) eszköz 
426 local building codes  Helyi építési szabályzat / szabályok 
427 locations of wiring used  kábelek elhelyezése (kábelszekrények, kábelrendezők, csatlakozó aljzatok, stb)
428 low-profile Kevés figyelmet kap
429 low-profile site Az informatikai telephelyre vonatkozó információk elrejtése
430 Maintain karban tart
431 major project  Jelentősebb projekt 
432 malicious kártékony (szoftver), ártó (szándék)
433 Manage quality Minőség irányítása
434 managed irányított
435 Management  (vállalat) vezetése
436 Management Awareness Diagnostic  A vezetői tájékozottság felmérése 
437 Management buy-in szakmai befektetés (a vállalatba)
438 management processes irányítási folyamatok
439 Management reporting  Vezetőknek szóló jelentések 
440 management tools (Rendszer)menedzsment eszközök
441 map leképez
442 mass storage media  nagy kapacitású (elektronikus) adathordozók 
443 Master file  törzsadatállomány
444 material lényeges
445 Measure mérce, megmérni
446 measurement-driven mérték-alapú
447 measures intézkedések
448 media  adathordozók 
449 meeting értekezlet
450 meet one's objective célkitűzést elér
451 media  adathordozók 
452 methodology  módszertan 
453 metrics metrika
454 Migration strategy Migrációs stratégia (adat, adatállományok, stb.),  áttérés stratégiája (technológia)
455 minutes jegyzőkönyv
456 misuse visszaélés
457 mitigation (hatás) enyhítése, (kockázat) csökkentése
458 Monitor figyelemmel kísér
459 Monitoring figyelemmel kísérés
460 moral  erkölcs 
461 morale munkahelyi légkör
462 need to know basis „a szükséges ismeret mértéke” alapján
463 Network layer  Hálózati réteg (OSI protokoll, TCP / IP) 
464 non-compliance nem-megfelelőség
465 non-disclosure agreement titoktartási nyilatkozat
466 non-fiduciary  hűtlen (kezelés)
467 non-opinion függő záradék
468 Non-Repudiation  letagadhatatlanság 
469 Obtaining  Adatgyűjtés 
470 occur felmerül (probléma)
471 officer igazgató (pl CEO - ügyvezető igazgató)
472 Off-line Kapcsolat nélküli módban
473 Off-site storage  Külső (adat)tárolási telephely / helyszín
474 omission mulasztás
475 on a least-access-needed basis a szükséges legalacsonyabb hozzáférési jog elve alapján
476 on-going folyamatos
477 on-the-job training munka közbeni képzés
478 operating system  operációs rendszer 
479 operational  üzemelő
480 operational management (IT) működtetés irányítása, (informatika) napi működésért felelős vezetés, cégvezetés
481 operational performance groups  üzemeltetési teljesítményéért felelős csoportok
482 operational plans  működési tervek
483 operations üzemeltetés
484 operations personnel üzemeltetési személyzet
485 optimised optimalizált
486 organizational learning  Szervezeti tanulás 
487 output kimenet, termékek
488 outsourcing  kiszervezés
489 Outsourcing Contracts  Szolgáltatás kiszervezési szerződés 
490 outstanding függőben
491 oversee felügyel
492 owners of the business processes.  szervezeti folyamat felelősei
493 Ownership (Facility management)  tulajdonlás, tulajdonjog
494 packaging (software) szoftver csomag kialakítása
495 participative reviews. Közösen végzett felülvizsgálat
496 patch szoftverjavítás, javítócsomag
497 Pattern mintázat, minta
498 peer társszervezet, egyenrangó partner
499 penetration test behatolás próba
500 Performance  Teljesítmény 
501 Performance management  Teljesítménymenedzsment
502 Performance needs  Teljesítmény igények 
503 Performance requirements  elvárt teljesítmény
504 periodic reporting  Rendszeres / időszakos jelentések 
505 Personnel safety  Munkavédelem (személyek, személyzet) 
506 pertinent vonatkozó
507 phase fázis
508 physical control fizikai kontroll
509 physical layout  fizikai elrendezés
510 piecemeal (applications)  szigetszerű (alkalmazások) 
511 plan tervkészítés (idő dimenzióban)
512 plan, build, run, monitor tervez, kivitelez, működtet, figyelemmel kísér,
513 Policy  irányelv
514 policy statement irányelv norma, irányelv célkitűzéseinek megfogalmazása
515 portfolio management portfólió menedzsment
516 positive assurance megerősítő értékelés, bizonyosság
517 positive control framework  Pozitív visszacsatolási keretrendszer 
518 post implementation review A megvalósítást követő felülvizsgálat 
519 (basic) postulates (alapvető) feltételezések
520 practical  gyakorlatban használható 
521 practices eljárások
522 pragmatic gyakorlatias
523 preventive maintenance  megelőző karbantartás 
524 Privacy (laws, regulation)  A személyes adatok védelmére vonatkozó (törvények és jogszabályok)
525 privacy loss magánélet elvesztése
526 privacy protections  Személyes adatok védelme 
527 Private information személyes jellegű adatok
528 privilege (kiemelt) jogosultság
529 Pro-active kezdeményező jellegű
530 probability proportional to size a volumennel arányos valószínűség
531 procedure eljárásrend
532 process folyamat
533 process-oriented folyamat-központú
534 Process owner  folyamat felelős
535 process ownership  folyamat felelősség
536 Production  üzemeltetés, éles üzem
537 production environment  éles környezet 
538 Productive time  Munkaidő ( a termelés ideje) 
539 Profile  Leírás, profil
540 Programme management Programmenedzsment (projektek összessége)
541 Project boundary  Projekt határa (szervezeti egységek, folymatok értelmében megvont határ az adott projektre)
542 Project inception  Projektindítás
543 project master plan  projekt felsőszintű terve 
544 Project Owners/Sponsors  Projekt felelősök / finanszírozók
545 Project Quality Manager/Coordinator  Projekt minőségügyi menedzser / koordinátor 
546 Project scope projekt terjedelme (a kijelölt , leszállítandó, előállítandó termékekből áll)
547 Project Team Leader  Projekt munkacsoport vezetője
548 promulgation (of standards) (szabványok alkalmazásának) bevezetése
549 proper helyes,megfelelő, alkalmas
550 Protect asset  Vagyon védelme 
551 prove kimutat
552 provide nyújt, 
553 provisions szerződéses feltételek
554 prudent  körültekintő 
555 Public nyilvános
556 public enterprise Közszolgálati feladatokat ellátó szervezet
557 push (technology) Információ kézhez juttatása
558 put in place üzemeltet (keretrendszert)
559 quantitative kvantitatív
560 qualitative kvalitatív
561 Quality  minőségügy
562 Quality Assurance Coordinator  Minőségbiztosítási koordinátor 
563 Quality Assurance Review  Minőségbiztosítási felülvizsgálat
564 quality control minőség ellenőrzés
565 quality improvement Minőségjavítás
566 Quality Management  Minőségirányítás(i szervezet)
567 Quality manager  Minőségügyi vezető
568 Quality plan  Minőségügyi terv 
569 quality practices minőségügyi eljárások
570 quality procedure minőségügyi módszerek
571 Quality Review  minőségi szemle 
572 query kérés (ügyfél)
573 RACI tevékenység-felelős hozzárendelési mátrix
574 reaction reakció
575 reactionary  (valamire) reagáló
576 reactive (utólagosan) reagáló
577 reactive development  tűzoltás jellegű fejlesztés 
578 reality check megalapozottság vizsgálata
579 Realizing benefits  előnyök megvalósítása
580 reasonable ésszerű
581 Recommendation (solutions)  ajánlás
582 recovery site manager  a tartalék telephely vezetője
583 recruit toboroz
584 recuperate helyrehoz
585 refinement finomítás
586 refreshing frissítés
587 regulatory Szabályozási
588 regulatory authority szabályozó hatóság 
589 regulatory obligations  jogszabályi kötelezettségek
590 release kibocsátás (szoftver, verzio, alkalmazási rendszer stb.)
591 reliability megbízhatóság
592 remedial helyreállító
593 remote monitoring capabilities  Távoli figyelemmel kisérési képességek
594 repository tár
595 Request for Proposal ajánlattételi felhívás
596 request for change Változtatási kérelem
597 requirement analysis  Követelmény elemzés 
598 requirement definition  Követelmény meghatározás 
599 requirement specification  Követelmény specifikáció 
600 residual risk maradványkockázat
601 resilience  alkalmazkodási képesség
602 respond reagál
603 Response time  Válaszidő
604 responsiveness rugalmas reagálás
605 responsibility felelősségi kör, kötelezettség
606 resumption planning (üzleti) tevékenység helyreállítására / folytatására vonatkozó tervezés
607 retrieve visszanyer
608 revenue árbevétel
609 Review felülvizsgálat, szemle (projektirányításban és fejlesztésben )
610 risk analysis kockázatelemzés
611 risk appetite kockázat vállalási hajlandóság, étvágy
612 risk assessment kockázatfelmérés
613 risk avoidance kockázatelkerülés
614 risk evaluation kockázatértékelés
615 risk identification kockázatazonosítás
616 risk limits  Kockázati határértékek 
617 Risk management  kockázatkezelés 
618 risk reduction kockázatcsökkentés
619 risk remedial kockázat kiköszöbölés
620 risk response kockázatra reagáló 
621 risk scenarios  Kockázattal kapcsolatos forgatókönyvek 
622 risk tolerance  Kockázattűrő képesség 
623 risk tolerant kockázattűrő
624 roadmap  megvalósítási terv
625 Road-tested  kipróbált
626 robust stabilan működő (rendszer)
627 roll-back visszaállítás
628 Roll-out phases teljeskörű bevezetés fázisai
629 root-cause analysis A problémák gyökerét feltáró elemzés (azaz az oksági fán végig mennek)
630 Rudimentary kidolgozatlan
631 Run-to-run  adatfeldolgozás különböző szakaszai között 
632 safe  biztonságos
633 safeguard óvintézkedés
634 Safety  munkavédelem 
635 scalable skálázható
636 schedule  ütemterv 
637 scale skála
638 Scorecard mutatószám rendszer
639 seamless zökkenőmentes
640 security biztonság
641 security administration  (informatikai) biztonsági adminisztráció
642 security baselines  biztonsági minimumok (követelmények, előírások) 
643 Security certification  folyamat: biztonsági tanúsítás; eredmény: biztonsági tanúsítvány;  személyre vonatkoztatottan: biztonsági igazolás
644 security excercises biztonsági gyakorlatok
645 Security guard  biztonsági őr 
646 Security policy statements  Biztonsági szabályzat 
647 security practices biztonsági eljárások
648 Security rules  biztonsági szabályok 
649 Segregation (of duty)  A feladatkörök elkülönítése
650 Sensitive information, data bizalmas (információ, adat)
651 sensitive output bizalmas kimeneti adatok
652 Sensitive position (within an organisation)  Bizalmi munkakör 
653 Sensitivity assessment  rendszerbiztonsági kockázat felmérés
654 sequential label folyamatos számozású azonosító címke
655 serious jelentős (veszteség)
656 service agreement / contract szolgáltatási szerződés
657 service level agreements  szolgáltatási szint megállapodás (SzSzM)
658 service level manager  szolgáltatási szint felelős 
659 service offerings szolgáltatás kínálat
660 set meghatároz
661 settlement peren kívüli egyezség
662 shared functions and resources  megosztott funkciók és erőforrások
663 sign-off,  jóváhagyás (aláírással hitelesítve), igazolás (pl. teljesítési jegyzőkönyv)
664 single point of failure egyetlen forrásra visszavezethető hibalehetőség
665 Six-scale descriptor A követelmények / feltételek leírása (az érettségi modell fokozatainak) 
666 skill  szakértelem 
667 social engineering személyek félrevezetésén alapuló technika
668 software coding program kód írása
669 software distribution  szoftver terítés 
670 software engineering szoftvertervezés
671 software enginneer szoftvertervező mérnök
672 Software Release (új) szoftver (változat) kiadása
673 Sophisticated kidolgozott
674 Sound megalapozott
675 sourcing strategy forrásbiztosítási stratégia
676 Specification Specifikáció
677 Specify pontosan meghatároz, specifikál
678 spoofed email manipulált elektronikus levél
679 stage szakasz (pl. projekt)
680 stakeholders érdekelt felek
681 standard szabvány (műszaki, informatikai értelemben)
682 statement megállapítás, állásfoglalás
683 State-of-the-art legkorszerűbb
684 Status report helyzetjelentés
685 statutory safeguards törvényben meghatározott biztosítékok
686 storage adattároló
687 strategic alignment stratégia illesztése
688 strategic options  stratégiai fontosságú alternatívák
689 strategic plan stratégiai terv
690 striking a balance áthidaló megoldás / egyensúly megtalálása
691 substantive testing  részletes vizsgálat
692 Succession plans  Munkaerő felvétel tervezés
693 Supervision felügyelet
694 supplier szállító
695 Support (of product)  termékkövetés 
696 support services  A felhasználókat segítő szolgáltatás ( az informatikai ügyfélszolgálattal kapcsoaltban!) 
697 sustain alátámaszt
698 Sustainable életképes (megoldás), fenntartható (fejlődés)
699 symptom  Jelenség (informatikában!) 
700 systematically módszeresen
701 system Administration  rendszeradminisztráció
702 System implementation Rendszer megvalósítás
703 System management  rendszerfelügyelet 
704 take sth <->on felvállal valamit
705 tamper módosítás(engedély nélkül)
706 task force eseti munkacsoport
707 technological developments  műszaki fejlesztések
708 technology planning a technológia tervezése
709 technology research  A technológia fejlődés figyelemmel kisérése
710 tend irányul valamire
711 track nyomon követ
712 treshold küszöbérték
713 third-party  Külső fél (szállító, szolgáltató) [az informatikai és a többi szervezeto egységtől különböző] 
714 threat fenyegetés
715 threshold modell Lépcsős modell
716 throughput tranzakció feldolgozási képesség
717 timelines of development effort  a fejlesztési mérföldkövek időbeosztása
718 token biztonsági hardver eszköz (intelligens kártya, USB, stb.)
719 Total cost of ownership  a tulajdonlással járó összes költség
720 trade-off kompromisszum
721 Transfer price Belső elszámoló ár
722 transition to production status  Az éles üzemi állapotra való áttérés 
723 transmit továbbít
724 transparency (costs) átláthatóság (költségek)
725 transportation layer  Szállítási réteg (OSI protokoll, TCP / IP) 
726 trend tendencia 
727 trojan horse trójai faló tipusú program
728 trusted megbízható
729 uberrimae fidei” (in the utmost good faith) a legteljesebb jóhiszeműség
730 unauthorized jogosulatlan
731 unavailability használhatatlanság
732 unbiased elfogulatlan
733 under pinning contract (UC) alátámasztó (szolgáltatási) szerződések
734 understanding megértés
735 Uninterruptible Power Supply Szünetmentes áramforrás
736 unit cost fajlagos költség
737 Update (of data)+B2691  aktualizálás (adaté, rekordé, stb.)
738 up-front előre
739 Upgrade (of software)  frissítés (szoftver)
740 uptime üzemidő
741 user acceptance test felhasználói átvételi teszt
742 user account management  Felhasználók nyilvántartásának kezelése
743 User interface  felhasználói felület
744 utilisation kihasználtság
745 Utilities  kiegészítő, illetve karbantartó szolgáltatásokat nyújtó szoftverek; pl. mentés, FTP, stb.
746 Utilities (facilities management) közművek
747 Validate tartalmi megfelelőségét igazolja
748 Validate technology  A technológia alkalmazhatóságát megvizsgálja
749 value delivery Érték előállítás
750 value driver értékteremtő tényezők
751 value proposition érték előállítására ajánlat
752 Variable costs  Változó költségek
753 vendor  szoftver szállító
754 verify (formai) helyességet igazol, megerősít vmit
755 vet ellenőriz
756 vulnerability sebezhetőség
757 where appropriate  ott ahol ez értelmezhető 
758 workflow  Munkafolyamat (szervezés) 
759 workload schedule modification  munkaterhelés-ütemezés módosítás 
760 workshop  műhelymunka
761 Wrap-up Procedures Folyamatlezárási eljárások
762 zone of reasonableness méltányolhatósági terület
763 zombie élőhalott

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Hungarian version

 


Phone: 36-20-9355484
E-mail: andras@felegyhazi.hu

 

 

Félegyházi András English-Hungarian Hungarian-English interpreter and translator-interpretation and translation

Fordítás magyarról angolra, illetve angolról magyarra, nagy tapasztalattal